Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 16

16 Stemmingen moties Burgerinitiatief Ons Geld

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief Ons Geld, 

te weten: 

- de motie-Wassenberg/Thieme over het van elkaar scheiden van kredietverlening en geldschepping (34346, nr. 4); 

- de motie-Merkies over een onafhankelijk onderzoek naar de geldscheppingswinst van banken (34346, nr. 5); 

- de motie-Merkies over SNS Bank in staatshanden houden (34346, nr. 6); 

- de motie-Öztürk over een kleinschalige pilot met het alternatieve geldsysteem (34346, nr. 8); 

- de motie-Öztürk over het burgerinitiatief onder de aandacht brengen van de EU (34346, nr. 9); 

- de motie-Grashoff over onderzoek naar een risico- en rentevrije bankrekening (34346, nr. 12); 

- de motie-Koolmees c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een depositobank (34346, nr. 13); 

- de motie-Tony van Dijck/Graus over onderzoek naar de mogelijkheid om van SNS Bank een staatsspaarbank te maken (34346, nr. 14); 

- de motie-Omtzigt over advies van de WRR over het bancaire stelsel (34346, nr. 15). 

(Zie vergadering van 16 maart 2016.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Grashoff (34346, nr. 12) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De voorzitter:

De motie-Merkies (34346, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 16, was nr. 5 (34346). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en de functies van banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is; 

overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico's voor spaarders en de belastingbetaler; 

verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen een onderzoek in te stellen naar de werking van het geldstelsel en de mogelijke alternatieven en daarbij eveneens de omvang van de geldscheppingswinst in kaart te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

De motie-Merkies (34346, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Merkies en Nijboer, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17, was nr. 6 (34346). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een zeer groot deel van de bevolking wil dat er een staatsbank komt; 

overwegende dat een staatsbank een belangrijke maatschappelijke behoefte vervult en bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële stelsel, en een positief voorbeeld kan vormen voor andere banken; 

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om SNS Bank in staatshanden te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (34346, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18, was nr. 15 (34346). 

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en functies van banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is; 

overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico's voor spaarders en de belastingbetaler; 

verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen een advies uit te brengen over de rol van geldschepping in het huidige financiële stelsel en hierbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping, de huidige omvang van winst op geldschepping bij banken en de huidige en gewenste rol van centrale banken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Op verzoek van de heer Merkies stel ik voor, zijn gewijzigde motie (34346, nr. 16, was nr. 5) aan te houden. Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 15) aan te houden. Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 4) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Merkies/Nijboer (34346, nr. 17, was nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34346, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34346, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koolmees c.s. (34346, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Graus (34346, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, het burgerinitiatief als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief. 

Daartoe wordt besloten.