Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 20

20 Stemmingen moties Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 303); 

  • -de motie-Van Nispen/Swinkels over een aangepaste planning voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 304); 

  • -de motie-Van Oosten/Recourt over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 305); 

  • -de motie-Recourt over hechtenis van minderjarigen in een politiecel (29279, nr. 306); 

  • -de motie-Recourt over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter (29279, nr. 307). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Recourt (29279, nr. 306) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Recourt en Van Toorenburg, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in het nieuwe Boek 6 van het Wetboek van Strafvordering een hoofdstuk over het jeugdstrafprocesrecht is voorzien; 

van mening dat er op dit moment in Nederland tijdens de fase van het politieverhoor, de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis van jeugdigen te weinig rekening met de minderjarigheid van de verdachte wordt gehouden; 

van mening dat in het geval van vervolging van jeugdigen naast het belang van opsporing en vervolging ook het belang van het kind in het oog moet worden gehouden; 

verzoekt de regering, de maximale termijn voor het verblijf in een politiecel voor minderjarigen tot maximaal drie dagen te beperken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 310, was nr. 306 (29279). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Helder (29279, nr. 303). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Swinkels (29279, nr. 304). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Oosten/Recourt (29279, nr. 305). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Recourt/Van Toorenburg (29279, nr. 310, was nr. 306). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Recourt (29279, nr. 307). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.