34 104 Langdurige zorg

Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nader onderzoek gedaan wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland naar de huidige mogelijkheden en knelpunten om meerzorg en maatwerk te leveren binnen de Wet langdurige zorg (Wlz);

overwegende dat er een breed gedeelde wens is om te komen tot een maatwerkprofiel en de Kamer hier meermalen om heeft verzocht;

verzoekt de regering, bij het onderzoek ook de problematiek van meervoudige grondslagen te betrekken;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het maatwerkprofiel breed in te zetten, voor zowel zorg thuis als in een ouderinitiatief of instelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp

Naar boven