Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 15

15 Stemmingen moties Herbeoordeling rentederivaten mkb

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Herbeoordeling rentederivaten mkb, 

te weten: 

  • -de motie-Aukje de Vries over per onderneming rapporteren door toezichthouders in de financiële sector (31311, nr. 167); 

  • -de motie-Ronnes c.s. over meedoen van Deutsche Bank bij het op te stellen herstelkader (31311, nr. 168); 

  • -de motie-Ronnes c.s. over een adequate prioritering van de herbeoordelingen (31311, nr. 169). 

(Zie vergadering van 16 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Ronnes c.s. (31311, nr. 168) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ronnes, Nijboer en Koolmees, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 170, was nr. 168 (31311). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Deutsche Bank niet meedoet bij het op te stellen herstelkader voor rentederivaten in het mkb; 

stelt vast dat het niet meedoen van Deutsche Bank een klap in het gezicht is voor alle bij Deutsche Bank getroffen ondernemers; 

verzoekt de regering, zich in te zetten om Deutsche Bank alsnog mee te laten doen aan het herstelkader; 

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe de bevoegdheden van de AFM zo kunnen worden vormgegeven dat meedoen aan dergelijke herstelacties niet meer op basis van vrijwilligheid gaat, maar verplicht kan worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Aukje de Vries (31311, nr. 167). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ronnes c.s. (31311, nr. 170, was nr. 168). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. (31311, nr. 169). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.