34 104 Langdurige zorg

Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor kinderen geen apart toegangskader is tot de Wet langdurige zorg;

constaterende dat dit in de praktijk tot problemen leidt voor de toegang tot passende zorg voor kinderen met een ernstige, complexe, meervoudige handicap omdat onder andere de grondslag voor hun aandoening moeilijk te bepalen is;

van mening dat gezien de ernst en zwaarte van de zorgvraag van deze kinderen toegang tot de Wet langdurige zorg gewenst is en hiervoor mogelijk andere toelatingscriteria dienen te gelden dan bij volwassenen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een apart afwegingskader voor kinderen voor de toegang tot de Wet langdurige zorg, dat te ontwikkelen en daarbij in ieder geval de leeftijdsgrens mee te nemen, en de Kamer hierover voor 1 september 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Bergkamp

Naar boven