Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 28

28 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën stel ik voor, de wens te kennen te geven dat het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 (34417) ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt overgelegd.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, van de agenda af te voeren:

  • -het dertigledendebat over de massa-executie in Saudi-Arabië;

  • -het dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête.

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde, de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33529-153; 31288-442; 31288-443; 31288-446; 31288-454; 34300-13; 34300-18; 28286-808; 34103-4; 33826-13; 31710-42; 34065-7; 32545-40; 28286-824; 28286-825; 28286-826; 28286-827; 28286-828; 28286-829; 28286-836; 33576-51; 32317-325; 32043-273; 34000-XIII-79; 29270-101; 29270-102; 34038-(R2039)-11; 34183-23; 25268-124; 32043-277; 32043-278; 34087-9; 31289-240; 32800-29; 32800-33; 32563-59; 32563-63; 34199-61; 34199-62; 19637-2055; 19637-2058; 34104-75.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 23235-127; 30175-225; 34300-XVI-105.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Eerstelijnszorg, met als eerste spreker het lid Wolbert namens de PvdA;

  • -het VAO Fraude, met als eerste spreker het lid Amhaouch namens het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Klaver namens GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Eind vorige week is in Brussel een akkoord gesloten met Turkije over de vluchtelingen. Ik wil graag een debat daarover aanvragen, mede namens de collega's Zijlstra, Samsom, Roemer, Wilders, Van Haersma Buma, Pechtold, Segers en Van der Staaij, met het verzoek om dat te plannen na het debat dat de heer Wilders later zal aanvragen over de verschrikkelijke aanslagen vandaag in Brussel.

De voorzitter:

Er is een duidelijke meerderheid voor uw verzoek. Ik zal daar rekening mee houden als wij de planning gaan maken voor deze en volgende week.

Ik geef het woord aan mevrouw Pia Dijkstra namens D66.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Vorige week zagen wij de schandelijke beelden van PSV-aanhangers die in Madrid bedelaars vernederden. Het weekend daarvoor ontaardde een amateurvoetbalwedstrijd in Sevenum in een vechtpartij. Recentelijk hingen Ajax-"fans" een pop van Vermeer op in het stadion. ADO-supporters lieten discriminerende spreekkoren en apengeluiden horen. Bijna elke week is het bal: geweld en misdragingen op en rond het voetbalveld. Blijkbaar is de aanpak van de KNVB, de politie en het OM niet voldoende om dit soort misdragingen te voorkomen. Dat vindt D66 zeer kwalijk. Daarom vraag ik een debat aan met de minister van VWS en de minister van Veiligheid en Justitie om samen met hen te bekijken hoe dit soort zaken beter kan worden aangepakt.

De voorzitter:

Ik verzoek de leden wat stiller te zijn, want het is bijna niet te verstaan. Dat is ook voor de spreker niet echt aangenaam.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik steun de aanvraag van mevrouw Dijkstra. Sport zou moeten verbroederen. Wat wij de afgelopen weken hebben gezien, verbroedert zeker niet.

De heer Van Dekken (PvdA):

Ik steun het debatverzoek niet, omdat wij schriftelijke vragen over deze en een paar andere kwesties hebben gesteld. Daar willen wij heel graag antwoord op. Wij willen ook graag een wat bredere kabinetsreactie op al dat geweld. Een algemeen overleg Sport kan sneller plaatsvinden dan een plenair debat. Dat AO is in mei. Een uur extra erbij zou mooi zijn, maar dat gaat via de procedurevergadering.

De heer Segers (ChristenUnie):

Het is ernstig genoeg, dus steun voor het debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Het kabinet heeft uitstekend gereageerd op deze gebeurtenissen, dus wat ons betreft is een debat op dit moment niet nodig.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Steun voor het voorstel van de PvdA om snel een AO Sport te houden.

De heer Van Nispen (SP):

Het voorstel voor een algemeen overleg Sport waarin dit betrokken kan worden, steun ik ook. Een kabinetsreactie hierop zou ik ook zeer op prijs stellen.

Mevrouw Helder (PVV):

De PVV steunt het debatverzoek wel.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Dijkstra. Er is wel steun voor het vragen om een kabinetsreactie. Ook werd gesuggereerd om het bij een algemeen overleg te betrekken.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Ik kan natuurlijk ook tellen. Ik heb het ook gehoord. Ik denk dat wij dat zo snel kunnen regelen inderdaad.

De voorzitter:

Dank u. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Kuzu namens de Groep Kuzu/Öztürk.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Discriminatie, op welke grond dan ook, is in dit land strikt verboden. Gisteren zagen wij een rapport van het Kennisplatform Integratie & Samenleving voorbijkomen. Daarin stond dat stagiaires met een hoofddoek en jongetjes met een Marokkaanse achternaam worden gediscrimineerd bij het verkrijgen van een stageplaats. Ik wil graag een kabinetsreactie op het onderzoek en een debat met de ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat deze ministers discriminatie, stagemarktbeleid en arbeidsmarktbeleid in hun portefeuille hebben zitten. Ik wil deze drie ministers hier hebben, omdat we de afgelopen keren steeds hebben geconstateerd dat zij hun verantwoordelijkheden doorschuiven naar andere ministers.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik vind het prima als er een kabinetsreactie op dit rapport komt. Morgenochtend hebben wij met een aantal ministers een algemeen overleg over discriminatie. Ik ga dit daarbij betrekken; sneller kan het niet. Dus geen steun voor een plenair debat.

De heer Bisschop (SGP):

Ik sluit mij daar graag bij aan. Dat lijkt me een heel effectieve route.

Mevrouw Karabulut (SP):

Onze jongeren moeten gelijke kansen krijgen en er moet gekeken worden naar wat zij kunnen en wat zij willen worden. Dus absoluut aandacht voor dit probleem en steun voor een brief. Ik wil er evenwel heel snel over spreken, dus morgenochtend in het debat dat gepland staat met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het houden van een debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Het debat van morgenochtend is inmiddels al behoorlijk breed geworden. Vandaar dat wij dit verzoek om een debat wel willen steunen.

De heer De Graaf (PVV):

Geen steun.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Steun voor een brief, niet voor het debat.

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun voor de brief.

De heer Segers (ChristenUnie):

Steun voor de brief, niet voor een debat.

De heer Marcouch (PvdA):

Steun voor het verzoek om een beleidsreactie, een brief, van de ministers. Het debat van morgenochtend lijkt mij de snelste manier om het erover te hebben.

De voorzitter:

Mijnheer Kuzu, er is geen meerderheid voor uw verzoek om een debat. Er is wel steun om het punt zo snel mogelijk, morgenochtend, te agenderen en om een kabinetsreactie te vragen.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik dank de collega's in ieder geval voor hun steun voor het vragen om een kabinetsreactie. Zoals mevrouw Voortman al aangaf, is de agenda morgenochtend inderdaad heel vol. Ik verzoek met klem dat er geen afgeraffeld briefje komt, maar een echte kabinetsappreciatie die breed ingaat op de problematiek.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg van het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat het kabinet weer van plan is om verschillende gevangenissen en jeugdinrichtingen te sluiten. We vinden dat onbegrijpelijk. In plaats van het versterken van de veiligheidsketen is dit kabinet bezig om de keten af te breken. We vinden het heel zorgelijk, vooral ook omdat verschillende kwetsbare regio's weer de dupe dreigen te worden van dit beleid. Wij willen hier een debat over. We weten dat er binnenkort een AO komt, maar als zoveel honderden mensen hun baan verliezen, willen wij een plenair debat.

Mevrouw Helder (PVV):

Dit rechtvaardigt wel een debat in de plenaire zaal, maar toch wil mijn fractie het liever zo snel mogelijk. En dat is in het algemeen overleg op 30 maart.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Kooiman (SP):

Haastige spoed is zelden goed. Zeker omdat het gaat om een belofte die het kabinet eerder heeft gedaan, vind ik dat het hier plenair besproken moet worden, ook omdat 2.600 mannen en vrouwen hun baan kwijtraken. Dus laten wij het hier bespreken.

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik wil het steunen, als het snel kan.

De voorzitter:

Wat bedoelt u daarmee?

De heer Segers (ChristenUnie):

Als het voor het geplande AO Gevangeniswezen kan. Dus het zou mooi zijn als het inderdaad een plenair debat kan zijn, maar dan moet het wel snel worden ingepland vanwege de urgentie.

De voorzitter:

Ik interpreteer dit als steun voor het verzoek.

De heer Van Oosten (VVD):

Ik wil het wel steunen, maar ik heb eigenlijk behoefte aan meer informatie van het kabinet. Ik wil weten waar wij het precies over hebben. Ik kan mij dan ook voorstellen dat je zo'n debat organiseert nadat die informatie is ontvangen. In het geval — hierin volg ik mevrouw Helder — die informatie ontvangen wordt voor het AO, kan ik mij voorstellen dat het daarbij gevoegd wordt.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Van Oosten (VVD):

Wel steun, maar ik wilde de context schetsen zoals ik dat heb gedaan.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

Mevrouw Volp (PvdA):

Steun voor een snelle toelichting. Ik denk dat de onduidelijkheid nu groot is. Het is dus zaak om daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Ik denk dat het AO volgende week de snelst mogelijke gelegenheid is. Een reactie voor die tijd van het kabinet lijkt mij opportuun.

Mevrouw Swinkels (D66):

De vorm waarin het gebeurt, is niet zo belangrijk voor D66. Het gaat met name om de snelheid. Er is een AO gepland op 30 maart. Als dat eerder is dan dat het debat gepland kan worden, bespreken we het in het AO en anders in een plenair debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, er is wel een meerderheid voor het verzoek en ook voor het vragen om een reactie. We gaan daar dus rekening mee houden.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mag ik daar heel kort iets over zeggen? Op de agenda van het AO staan heel veel incidenten die we moeten bespreken. Als daar ook nog deze onzekerheid bij komt, denk ik dat we de mensen geen recht doen.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Vos.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek om het VAO Post met een week uit te stellen.

De voorzitter:

Ook daar zullen we rekening mee houden. Ik zie geen bezwaar. Het staat wel op de agenda. Is er in meerderheid steun voor het verzoek van mevrouw Vos om dit voorlopig van de agenda te halen?

De heer Elias (VVD):

Ja, dat lijkt ons een goed idee.

De heer Geurts (CDA):

Steun.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik maak daar geen bezwaar tegen.

De voorzitter:

We halen het voorlopig van de agenda af.

Het woord is aan mevrouw Swinkels namens D66.

Mevrouw Swinkels (D66):

Mevrouw de voorzitter. Gisteravond hoorden we via RTL Nieuws dat er 250 tot 300 miljoen extra nodig is voor de politie. Dat verbaasde ons niet, want de oppositie had natuurlijk al bij de begrotingsbehandeling om meer geld voor de politie gevraagd. Wat ons wel verbaasde, is dat dit soort zeer cruciale informatie weer via de media komt en niet rechtstreeks van de minister naar de Tweede Kamer komt. Ik bevind mij volgens mij in goed gezelschap als ik aandacht vraag voor de informatievoorziening en de informatiemores, zoals ik ze maar zou willen noemen. Daarom wil ik in ieder geval een debat over dit extra tekort bij de politie. Ik vraag de minister ook om het PwC-rapport waarop dit allemaal steunt, per direct aan de Tweede Kamer te doen toekomen en daarbij een tussenstand te geven van hoeveel geld er nou precies nog nodig is voor de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, zodat hij dat bij de Voorjaarsnota begin juni verder kan toelichten.

Mevrouw Helder (PVV):

Wij hebben het rapport zojuist ontvangen. Mijn verzoek is om dit bij het AO Politie te betrekken. Snelheid gaat boven de vorm. Dat hoorde ik mevrouw Swinkels eerder zeggen; dat is zij dus vast met mij eens. Ik zal in de procedurevergadering van de commissie morgen het verzoek doen om de spreektijd voor dat AO uit te breiden, zodat we het over dat rapport kunnen hebben. Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Strikt genomen heeft mevrouw Helder natuurlijk gelijk. Het is een beetje flauw dat D66 geen enkel debat wil steunen en alles naar een AO wil tikken, terwijl sommige dingen wel belangrijk zijn. Wij vinden het echter wel heel belangrijk om dit hier in de plenaire zaal te behandelen. Dus met enige tegenzin steun.

Mevrouw Kooiman (SP):

Wij hebben het PwC-rapport waar dit over gaat, nog niet ontvangen. Dat wil ik dus per ommegaande naar de Kamer gestuurd hebben. Daar hoef ik echt niet een briefje van de minister bij. Daar kunnen we het echt nog eens over hebben. Als het er is, mag het gewoon naar de Kamer. Natuurlijk steun voor het verzoek, want we moeten hier plenair over kunnen praten.

De heer Segers (ChristenUnie):

Via de commissie heb ik een verzoek doen uitgaan om het rapport en een reactie daarop te krijgen voor het AO Politie. Dat verzoek blijft staan. Dus geen steun hiervoor, wel voor behandeling hiervan in het AO Politie.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook wij willen het rapport en de kabinetsreactie daarop graag zien. Een debat over dit onderwerp is wat ons betreft wel geboden. Als dat nog voor het AO zou kunnen — maar dat ligt niet erg voor de hand — zou dit een goed verzoek zijn, maar wij denken dat het AO nu de snelste manier is om dit te bespreken.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Marcouch (PvdA):

Ook wij willen graag dat het rapport naar de Kamer komt, het liefst met een beleidsreactie. Een AO is volgens mij de snelste manier om het hierover te hebben.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik steun het voorstel van mevrouw Swinkels van harte.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Graag eerst het rapport en een beleidsreactie van het kabinet. Ik denk dat het AO Politie op 13 april de beste en snelste manier is om hierover te spreken.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Liever een plenair debat; dus steun.

De voorzitter:

Mevrouw Swinkels, er is geen meerderheid voor het houden van een debat, maar wel voor het opvragen van informatie.

Mevrouw Swinkels (D66):

Ik kijk uit naar het rapport.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot geef ik het woord aan de heer Wilders namens de PVV-fractie.

De heer Wilders (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Na de vreselijke aanslagen door moslimterroristen in Parijs vorig jaar zagen we vandaag het vervolg in België, in Brussel. Het leed daar is met geen pen te beschrijven. De gevolgen voor Nederland zijn gigantisch en kunnen ook gigantisch zijn, want het antiterreurbeleid van ons land rammelt aan alle kanten; dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Parijs was al dichtbij, maar Brussel is om de hoek. Ik zou hierover dus heel graag een debat willen voeren met de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie. Ik kan mij voorstellen dat dat niet meteen vandaag gebeurt, maar wel graag nog deze week. Ik kan mij voorstellen dat dit in de loop van donderdag zou kunnen plaatsvinden.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Uiteraard willen wij graag bij deze vreselijke gebeurtenissen stilstaan. We moeten erbij stilstaan. Donderdag lijkt ons uitstekend.

De heer Zijlstra (VVD):

Ik denk dat het inderdaad op zijn plaats is om daarover te debatteren. Niet vandaag; niet op de dag dat de slachtoffers nog letterlijk op dit moment worden afgevoerd. Het moet echter wel deze week gebeuren. Donderdag lijkt mij een heel goede optie. Laten we er vooral voor zorgen dat de politiek vandaag geen beelden uitzendt die niet passen bij het verschrikkelijke gebeuren in Brussel.

De heer Pechtold (D66):

Bij een dag als vandaag passen de woorden die u en de minister-president zojuist namens ons allen hebben uitgesproken. Ik hoop dat we op donderdag meer overzicht hebben en kunnen debatteren.

De heer Segers (ChristenUnie):

Vandaag moet een dag van rouw zijn. Wij steunen het verzoek om een debat op donderdag. Het zou goed zijn als het kabinet aangeeft wat het na het debat over de aanslagen van Parijs heeft gedaan en wat er van de voornemens van toen is terechtgekomen. Het is goed om dat tegen het licht te houden. Wij willen daarop graag een reactie.

De heer Van der Staaij (SGP):

De SGP-fractie vindt het ook een uitstekend idee om donderdag stil te staan bij deze aanslagen en de gevolgen daarvan. Het lijkt ons ook goed om voor die tijd een brief van het kabinet te krijgen met daarin een beleidsreactie op datgene wat er gebeurd is.

De heer Roemer (SP):

Het lijkt mij een goed idee om donderdag stil te staan bij de gebeurtenissen van vandaag.

De heer Klaver (GroenLinks):

Daar sluit ik mij graag bij aan. Het is goed dat we het niet vandaag doen. Ik vind morgen eigenlijk ook te snel, dus donderdag zou de juiste dag zijn.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Wat er vandaag in Brussel is gebeurd, is dramatisch. Het is goed, als het kan, om daar aanstaande donderdag over te debatteren. Ik sluit mij aan bij het verzoek van de heer Van der Staaij: indien mogelijk ontvangen we graag schriftelijk al een stuk van het kabinet.

Mevrouw Thieme (PvdD):

De aanslagen in Brussel raken ons allemaal. Daarom is het goed dat wij een debat voeren. Aanstaande donderdag lijkt mij een gepaste dag daarvoor.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Het waren schokkende gebeurtenissen hedenochtend. Het lijkt mij goed om het er donderdag over te hebben.

De heer Klein (Klein):

Het is nu niet het moment om dat debat te voeren. Ik sluit mij graag aan bij de woorden die u gesproken hebt. Ik steun het verzoek om een debat. Ik denk dat wij er verstandig aan doen om daar goed en uitgebreid bij stil te staan, dus ik verzoek om een spreektijd van maximaal acht minuten per fractie.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Dit was weer een verschrikkelijke aanslag, dus steun voor het debat aanstaande donderdag.

De voorzitter:

Mijnheer Wilders, u hebt een ruime meerderheid voor het houden van een debat, het liefst op donderdag. Ik zal daar in de planning rekening mee houden.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter, dank. Ik dank ook de collega's voor de steun. Ik had nog niet gesproken over de spreektijden, maar mijn fractie zou aan vijf minuten voldoende hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Hiermee zijn wij aan het eind van de regeling van werkzaamheden gekomen.

De vergadering wordt van 15.45 uur tot 16.16 uur geschorst.

Voorzitter: Bisschop