34 104 Langdurige zorg

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN KEIJZER

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorginstellingen moeten voldoen aan kwaliteitseisen opgenomen in bestaande wet- en regelgeving;

overwegende dat zorgkantoren in hun Wet langdurige zorg contractering daarnaast nog aanvullende eisen stellen aan de kwaliteit van zorg die leiden tot onnodige administratieve lasten;

constaterende dat deze aanvullende eisen niet aantoonbaar bijdragen aan meer cliëntgerichte zorg of de kwaliteit van leven van cliënten;

constaterende dat het kabinet een algemene maatregel van bestuur voorbereidt over de Wet langdurige zorg zorginkoop;

verzoekt de regering, in voornoemde algemene maatregel van bestuur (AMvB) zorgkantoren expliciet te verbieden extra kwaliteitseisen op te leggen, anders dan de op basis van bestaande wet- en regelgeving geldende regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Keijzer

Naar boven