Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 10

10 Stemmingen Overgang taken Zorginstituut Nederland naar CAK

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203). 

(Zie vergadering van 10 maart 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Tijdens het debat over de wetsbehandeling heb ik mijn zorgen geuit over de overheveling van taken van het Zorginstituut naar het CAK. Die zorgen bleken terecht, want de overheveling wordt op dit moment uitgesteld. Vandaag stemmen wij over het wetsvoorstel met het principe van de overheveling. Wij hebben zojuist het gewijzigde amendement-Leijten aangenomen waardoor het uiteindelijke besluit om de taken over te hevelen eerst zal worden voorgelegd aan de Kamer en dat maakt dat de SP kan instemmen met het wetsvoorstel. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.