Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 79, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 23 april 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32711, 33363, 33414, en 33453 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Zesendertig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 30826, 32369, 33076, 33357, 33240-XV, 33280-XV, 32537, 33208, 33280-V, 33429 (R1988), 33400-VI, 33480-VI, 33400-VIII, 33480-VIII, 33400-XV, 33480-XV, 33400-X, 33480-X, 32768, 31412, 32621, 33480-B, 33480-C, 33480-XIII, 33480-F, 33480-I, 33480-III, 33400-I, 33480-XII, 33480-A, 33400-XII, 33400-A, 33400-J, 33480-V, 33400-V, en 33452.

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie over werk- en rusttijden in de luchtvaart – 21501-33-417

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het recht van grensarbeiders op een pgb in Duitsland – 25657-97

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging, gedaan tijdens het AO toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur, om een advies toe te sturen inzake uitsluiting Amerikaanse ondernemingen – 26643-274

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bedrijvenlijst inspectieonderzoek brandveiligheid bij bedrijven met opslagen van gevaarlijke stoffen – 26956-155

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Bontes over de situatie in Gouda – 28684-378

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Dikkers over de vermeende dubbele boekhouding in de visserij – 29675-148

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over een nieuwe opdracht voor Keyrail – 29984-399

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen – 31574-29

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport Vasthoudend Innoveren – 32637-53

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitgangspunten van het bedrijvenbeleid: Koşersvast en Toekomstgericht – 32637-54

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het bestuurlijk overleg Natura2000/PAS op 2 april 2013 – 32670-70

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plaatsonafhankelijke bijhouding in de wet Basisregistratie Personen (amendement-Schouw), de bestuurlijke boete en het amendement Oosenbrug – 33219-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effecten van het Sociaal Akkoord op het MIRT-programma – 33400-A-94

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Schouw inzake de bekostiging van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) – 33400-VI-100

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Certificeren en openstellen opleidingen bij Defensie – 33400-X-76

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over schadeafhandeling Groningen gaswinning en aardbevingen – 33529-21

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het antwoord van het CPB op de motie Pechtold c.s. over de doorrekening van investeringen in onderwijs – 33566-25

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie van het verzoek van lid Pechtold over een interview met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Algemeen Dagblad van zaterdag 13 april jl. – 33566-26

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief

Afschrift van de brief aan de Vogelbescherming Nederland betreffende Verbetervisie "Naar een effectief agrarisch natuurbeheer" – 2013Z07716

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag

33329 Nota naar aanleiding van het verslag inzake implementatie richtlijn verlenging beschermingsduur naburige rechten – 2013Z08353

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.