Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 20

20 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012 – 21501-02-1185

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag Informele EU Sportraad Nicosia (Cyprus), 20-21 september 2012 – 21501-27-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 29 oktober 2012 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu – 21501-33-390

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid – 22026-366

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) – 29383-204

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over het verstrekken van een rapport van NS en ProRail – 29984-315

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Analyse winterweer NS en ProRail (de vertrouwelijke bijlage is ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer) – 29984-316

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Evaluatie baten-lastendienst Inspectie VenW" – 30873-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief over de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel – 31288-317

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Actuele ontwikkelingen aangaande Syrië en Turkije – 32623-72

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten en openstelling Borgstellingsregeling MKB voor niet-bancaire financiers – 32637-42

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening – 33121-35

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarwerkplan 2013 Inspectie van het Onderwijs – 33400-VIII-9

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Mededeling dat het initiatief-Recourt, Smilde en Schouten over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit wordt overgenomen door de leden Recourt, Oskam en Segers – 30538-13

Tweede Kamerlid, J. Recourt – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor EU-Zaken inzake een toetsing op subsidiariteit van drie wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) – 33431-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd