Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 13

13 Stemmingen Agenda Europese top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de agenda van de Europese top,

te weten:

  • - de motie-Merkies over geen verdere aanscherping van de begrotingsafspraken (21501-20, nr. 677);

  • - de motie-Pechtold/Omtzigt over het bijeenhouden van de eurozone (21501-20, nr. 678);

  • - de motie-Schouten c.s. over een strikte naleving van het Stabiliteits- en Groeipact (21501-20, nr. 679);

  • - de motie-Madlener over het niet akkoord gaan met een derde steunpakket aan Griekenland (21501-20, nr. 680);

  • - de motie-Madlener over het dreigen met een veto (21501-20, nr. 681);

  • - de motie-Madlener over de president van DNB (21501-20, nr. 682);

  • - de motie-Klaver over het aannemen van de spaartegoedenrichtlijn (21501-20, nr. 683);

  • - de motie-Omtzigt over arbeidsvoorwaarden van EU-ambtenaren in lijn brengen met ontwikkelingen in de lidstaten (21501-20, nr. 684);

  • - de motie-Omtzigt over middelen voor agrarische innovatie (21501-20, nr. 685).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (21501-20, nr. 684) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het noodlijdende Griekenland als Nederland evenals vele andere landen, hun pensioenstelsel fors versoberd hebben, mede onder druk van Europa;

constaterende dat de Europese Commissie wel voorstellen in een witboek op het terrein van pensioenen doet, waaraan zij zichzelf geenszins houdt, zoals het opbouwen van kapitaal en maximum wacht- en drempeltijden;

constaterende dat alle Eurolanden hun belastingen, zoals de btw en inkomstenbelasting, fors verhogen om de crisis op te lossen;

constaterende dat de lonen in de publieke sector op zijn best bevroren zijn in de meeste eurolanden;

verzoekt de regering, zich bij de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 maximaal in te zetten zodat dat de arbeidsvoorwaarden van de EU-ambtenaren op het terrein van pensioentoezeggingen, lonen en betaalde inkomstenbelasting in lijn komen met de ontwikkelingen in de lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 686, was nr. 684 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (21501-20, nr. 685) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie-Schouten c.s. op stuk nr. 679. Wij vinden deze motie namelijk zeer sympathiek en het eerste deel ervan zouden wij zeker kunnen steunen. Alleen bevat de motie ook de zinsnede "het strikt naleven van het Stabiliteits- en Groeipact". Dit is schadelijk voor de Nederlandse economie. Daarom kunnen wij deze motie helaas niet steunen.

In stemming komt de motie-Merkies (21501-20, nr. 677).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie wenst geacht te worden tegen de eerste motie te hebben gestemd.

De voorzitter:

U was zo blij dat u als eerste mocht! De motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Omtzigt (21501-20, nr. 678).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, D66, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (21501-20, nr. 679).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 680).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 681).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (21501-20, nr. 683).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt (21501-20, nr. 686, was nr. 684).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.