Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-27 nr. 17

21 501-27 Sportraad

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2012

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van de Informele EU Sportraad die in Nicosia van 20-21 september 2012 plaatsvond.

De bijdrage van sport en gezondheidsbevorderende activiteiten aan de economie van Europa (joint session met het EU Sport Forum; 20 september)

Het onderwerp wordt ingeleid door middel van een presentatie over de «Study on the contribution of sport to economic growth and employment in the EU».1 Uit de studie blijkt het belang van de «Sport Satellite Account», een project dat in 2006 onder Oostenrijks voorzitterschap is gestart. Sport maakt meestal geen onderdeel uit van de nationale economische statistieken en door middel van het Satelliet Account System kan sport worden toegevoegd als economische factor. Op deze manier kan de economische meerwaarde van sport (zowel BNP als werkgelegenheid) in kaart worden gebracht. Nederland neemt sinds half september 2012 deel aan een Sport Satellite Account.

Eurocommissaris Vassiliou noemt het belang van sport en bewegen: het zorgt ervoor dat mensen langer in goede gezondheid leven, minder gebruik hoeven te maken van zorgvoorzieningen en langer kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het bewustzijn moet vergroot worden dat sport en bewegen bijdraagt aan economische groei. De «Physical Activity Guidelines» uit 2008 zijn volgens haar nog onvoldoende geïmplementeerd in de lidstaten en zij zal het initiatief nemen om deze richtsnoeren verder te promoten. Cyprus noemt het ontbreken van een cross-sectorale aanpak één van de tekortkomingen waar aan gewerkt zou moeten worden. Sport, gezondheid en onderwijs dienen met elkaar verbonden te worden. De European Sport Economics Association is van mening dat er pas sprake is van echte economische winst als er ook wordt bijgedragen aan het welzijn van de maatschappij.

De strijd tegen match-fixing (joint session met het EU Sport Forum; 20 september)

Het rapport «Match-fixing in sport: a mapping of criminal law provisions in EU 27» wordt gepresenteerd. De studie heeft in kaart gebracht op welke overtredingen lidstaten strafwetgeving hebben en de daarbij behorende sancties. Eén van de conclusies van het rapport is dat een internationaal raamwerk van strafwetgeving niet direct de oplossing is om match-fixing aan te pakken. De hoofdzakelijke obstakels zijn operationeel en niet juridisch van aard. Aanbevelingen zijn daarom vooral gericht op samenwerking tussen de lidstaten op basis van reeds bestaande internationale overeenkomsten, een Europees platform voor het uitwisselen van informatie, versterkte operationele samenwerking met EUROJUST en EUROPOL en aansluiting op de initiatieven van de Raad van Europa.

Eurocommissaris Vassiliou noemt match-fixing de grootste bedreiging voor de integriteit van sport en benoemt drie actiegebieden:

  • 1. Preventie;

  • 2. Samenwerking met alle actoren, zoals de sportsector en de gokautoriteiten. Eurocommissaris Barnier (Interne Markt) zal met een plan komen om illegaal online gokken aan te pakken, waaronder match-fixing;

  • 3. Wetgeving. Harmonisatie van wetgeving is niet aan de orde, maar om de samenwerking effectiever te maken moet wel gekeken worden naar een juridisch raamwerk waarbinnen acties kunnen worden uitgevoerd en gevolgd. De geplande conventie van de Raad van Europa is daarom een goede eerste stap.

De Raad van Europa ligt vervolgens toe waarom zij een conventie voorbereiden. Het gaat niet alleen om de integriteit van sport maar ook om de aanpak van de georganiseerde misdaad en corruptie. Naast een betere samenwerking, opleiding en uitwisseling van informatie, zal er ook een definitie van match-fixing worden voorgesteld. De European Professional Football League en de European Gaming and Betting Association melden dat de sport- en goksectoren zelf ook al in actie zijn gekomen. Naar aanleiding van de zaken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er een code of conduct opgesteld en zijn er Early Warning systemen in het leven geroepen.

Het Cypriotische voorzitterschap heeft een verklaring voorbereid die namens het hele forum wordt aangenomen (zie bijlage) *). De verklaring roept onder andere op tot versterkte samenwerking, coördinatie, betere opleidingen, preventie en good governance in de sport. Nederland kan de verklaring ondersteunen om de Europese Commissie een actieve en faciliterende rol te laten spelen om match-fixing aan te pakken. Nederland is wel van mening dat nog beter in beeld gebracht moet worden wat er nu precies gaande is en daarom doet NL momenteel een onderzoek naar de aard en omvang van match-fixing en organiseert het een stakeholdersbijeenkomst. Nederland nodigt tenslotte de overige lidstaten uit om hun ervaringen en gegevens actief te delen.

EU vertegenwoordiging in de WADA: benoeming van een expert op bestuursniveau (21 september)

De nieuwe verdeling van de zetels van EU-vertegenwoordigers in het WADA foundation board ziet er als volgt uit: één uit de huidige trojka, één vanuit de toekomstige trojka en één voor EU minister. Er zijn twee kandidaten: de Portugese minister van sport en de Belgische minister van Sport. Het besluit hierover zal waarschijnlijk genomen worden op de formele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 22-23 november 2012.

Sport en gezondheid (21 september)

Het Cypriotisch ministerie van onderwijs en cultuur geeft een presentatie over het «National School Sport Label», een Cypriotisch pilotprogramma van twee jaar om sport en bewegen te promoten onder schoolgaande jongeren in Cyprus. Het programma is gebaseerd op het EU Witboek Sport en heeft als doel om de EU «Physical Activity Guidelines» te implementeren.

Actief ouder worden (21 september)

De International Council on Active Ageing geeft een presentatie over de rol van sport en beweging in het aanmoedigen van actief ouder worden in Noord-Amerika. Actief ouder worden en bewegen zijn een effectieve strategie om de gezondheid van een vergrijzende samenleving te bevorderen. Het Noord-Amerikaanse model heeft daarnaast als doel om ouderen volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

De Commissie richt zich op drie gebieden: werkgelegenheid, participatie in de maatschappij en zelfstandig wonen. Alle lidstaten onderschrijven het belang van een actieve leeftstijl voor ouderen en vinden dat het bewustzijn over dit onderwerp moet toenemen. De lidstaten verwelkomen de activiteiten van de Europese Commissie die zijn gericht op het uitwisselen van goede praktijken en het monitoren daarvan. Nederland noemt de initiatieven op dit terrein (zoals «Sport en Bewegen in de Buurt»). Nederland benadrukt tenslotte dat dit wel een nationale bevoegdheid is en van de Europese Commissie wordt dan ook vooral verwacht een rol te spelen die is gericht op het organiseren en verspreiden van wetenschappelijke en praktische kennis.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer