Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VIII nr. 9

33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2012

Hierbij bied ik u aan, mede namens de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2013 van de Inspectie van het Onderwijs 1).

Actuele ontwikkelingen, zoals het wetsvoorstel «Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs» en het binnenkort te verwachten rapport van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis, kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van het Jaarwerkplan. Indien zulks aan de orde is, wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer