Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 17

17 Stemmingen Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Bosman c.s. over omarmen van het compromisvoorstel van de visserijsector (21501-32, nr. 647);

  • - de motie-Ouwehand over inzetten op openbaar maken van de evaluatie van het vorige visserijprotocol (21501-32, nr. 648);

  • - de motie-Ouwehand over hanteren van het voorzorgsbeginsel (21501-32, nr. 649);

  • - de motie-Ouwehand over de vangstmogelijkheden voor blauwvintonijn (21501-32, nr. 650).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (21501-32, nr. 648) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie en Mauritanië hebben onderhandeld over een nieuw visserijakkoord dat nog moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers en het Europees Parlement;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de evaluatie van het vorige visserijprotocol tussen de Europese Unie en Mauritanië openbaar wordt gemaakt en voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over een nieuw akkoord naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Dikkers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 651, was nr. 648 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (21501-32, nr. 647).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Dikkers (21501-32, nr. 651, was nr. 648).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de SP en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 649).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 650).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 18.30 uur tot 19.30 uur geschorst.