Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329383 nr. 204

29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 9 oktober 2012.

De vastgestelde algemene maatregel van

bestuur treedt niet eerder in werking dan

op 30 oktober 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2012

Hierbij zend ik u het besluit van 14 september 2012 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441). 1)

Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

De datum van inwerkingtreding van het besluit, 1 januari 2013, wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer