Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 22 januari 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 januari

14.00 uur

Woensdag 27 januari

10.15 uur

Donderdag 28 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 112

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

35 112 (bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdelen A t/m D

*– amendement Bisschop (23,I) over het ongedaan maken van de uitbreiding naar de semipublieke sector

– onderdeel E

– onderdelen F t/m H

– gewijzigd amendement Buitenweg c.s. (22) over behoud van openbaarheid voor taken die worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie

– onderdeel I

– onderdelen J t/m N

– gewijzigd amendement Van der Molen (20) over meer snelheid bij omvangrijke verzoeken (invoegen onderdeel Na)

– amendement Sneller/Buitenweg (19) over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte (invoegen onderdeel Na)

– onderdelen O t/m Q

– amendement Snoeren/Bisschop (17,I) over een absolute weigeringsgrond voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens

– onderdeel R

*– gewijzigd amendement Van der Molen (24) over openbaarmaking van geanonimiseerde persoonlijke beleidsopvattingen (invoegen onderdeel Ra)

– onderdelen S en T

– amendement Snoeren/Bisschop (17,II)

– onderdeel U

– onderdelen V en W

– amendement Sneller (21) over nadere voorschriften inzake het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

– onderdeel Wa

– onderdelen X t/m Z

*– amendement Bisschop (23,II) (invoegen onderdeel Za)

– onderdelen AA t/m GG

– amendement Snoeren/Bisschop (17,III) (invoegen onderdeel GGa)

– onderdelen HH t/m OO

– amendement Snoeren/Bisschop (17,IV)

– onderdeel PP

– onderdeel QQ

– amendement Snoeren/Bisschop (17,V) (invoegen onderdeel QQa)

– onderdelen RR en SS

– amendement Snoeren/Bisschop (17,VI)

– onderdeel TT

– onderdelen UU t/m YY

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 293

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 461

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 539

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

32 623, nr. 307

– de motie-Van Helvert c.s. over extern, onafhankelijk onderzoek naar het NLA-programma in Syrië

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 605

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

– artikelen I t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten

35 605, nr. 8

– de motie-Kwint over bestedingsvoorwaarden vooraf en betere verantwoording achteraf

35 605, nr. 9

– de motie-Kwint over een groepsgrootte van gemiddeld 23 leerlingen per fte

35 605, nr. 10

– de motie-Peters c.s. over een coulanceregeling

35 605, nr. 11

– de motie-Peters c.s. over de effecten voor kleine geïsoleerde scholen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de verklaring van de Minister-President en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

De Voorzitter: mw. Van Brenk wenst haar motie op stuk nr. 38 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 510, nr. 5

– de motie-Dijkhoff c.s. over uitspreken dat het rapport met bevindingen een belangrijke basis biedt voor compensatie aan ouders en kinderen

35 510, nr. 6

– de motie-Wilders over alle slachtoffers van de toeslagenaffaire binnen een maand compenseren

35 510, nr. 7

– de motie-Wilders over private schulden van slachtoffers overnemen

35 510, nr. 8

– de motie-Wilders over een verzoek aan de Minister-President om zich te beraden op zijn politieke toekomst

35 510, nr. 9

– de motie-Wilders over registratie van enkelvoudige en meervoudige nationaliteiten in de GBA

35 510, nr. 10

– de motie-Wilders over zonder toestemming horen van ambtenaren door reguliere commissies van de Tweede Kamer

35 510, nr. 11

– de motie-Omtzigt c.s. over een advies van de Venetië-Commissie

35 510, nr. 12

– de motie-Omtzigt/Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

35 510, nr. 13

– de motie-Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

35 510, nr. 14

– de motie-Jetten/Segers over verwijderen van negatieve registraties bij het BKR

35 510, nr. 15

– de motie-Jetten/Marijnissen over buiten twijfel stellen dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur leidend moeten zijn

35 510, nr. 16

– de motie-Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

35 510, nr. 17

– de motie-Klaver c.s. over investeren in de sociale advocatuur

35 510, nr. 18

– de motie-Klaver/Jetten over afschaffing van de kinderopvangtoeslag

35 510, nr. 19

– de motie-Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête

35 510, nr. 20

– de motie-Marijnissen c.s. over het kinderfonds in handen leggen van een onafhankelijke derde

35 510, nr. 21

– de motie-Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

35 510, nr. 22

– de motie-Marijnissen over de uitvoering van de compensatieregeling zo vormgeven dat er geen juridische verweermiddelen meer zijn

35 510, nr. 23

– de motie-Ploumen/Segers over wegnemen van het probleem met private schuldeisers

35 510, nr. 24

– de motie-Ploumen/Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

35 510, nr. 25

– de motie-Segers c.s. over uitspreken dat de Tweede Kamer medeverantwoordelijk is voor wetgeving die in de uitvoering hardvochtig heeft uitgepakt

35 510, nr. 26

– de motie-Segers c.s. over uitwerken van afschaffing van de kinderopvangtoeslag

35 510, nr. 27

– de motie-Ouwehand c.s. over intrekken van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

35 510, nr. 28

– de motie-Van der Staaij c.s. over versterken van de taak van het parlement om wet- en regelgeving te toetsen en evalueren

35 510, nr. 29

– de motie-Azarkan over onderzoek naar de cultuur van diversiteit en inclusiviteit bij de Belastingdienst

35 510, nr. 30

– de motie-Azarkan/Van Kooten-Arissen over een discriminatietoets

35 510, nr. 31

– de motie-Azarkan/Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering

35 510, nr. 32

– de motie-Azarkan over een diversity and inclusion officer bij alle relevante uitvoeringsinstanties

35 510, nr. 33

– de motie-Azarkan c.s. over een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren

35 510, nr. 34

– de motie-Azarkan/Van Kooten-Arissen over gebruik van nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering in wetshandhaving verbieden

35 510, nr. 35

– de motie-Azarkan over een wettelijk kader voor het gebruik van artificiële intelligentie en algoritmes door uitvoeringsorganisaties

35 510, nr. 36

– de motie-Azarkan/Van Kooten-Arissen over overwegen van een aanklacht wegens ambtsmisdrijf tegen betrokken (oud-) bewindspersonen

35 510, nr. 37

– de motie-Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

35 510, nr. 38 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Brenk over onderzoek in hoeverre de (bestuurs)rechtspraak is tekortgeschoten in de rechtsbescherming van de burger

35 510, nr. 39

– de motie-Baudet/Van Haga over geen avondklok invoeren

35 510, nr. 40

– de motie-Krol over een onderzoek naar eerdere uitspraken met disproportionele gevolgen voor burgers

35 510, nr. 41

– de motie-Krol over een onafhankelijke commissie Schoon Schip

35 510, nr. 42

– de motie-Krol over een maximale termijn voor bewindspersonen en topambtenaren

35 510, nr. 43

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over de compensatie en

schadeafhandeling verbreden naar (ex)partners en kinderen

35 510, nr. 44

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over overnemen van schulden bij private partijen

35 510, nr. 45

– de motie-Van Kooten-Arissen/Azarkan over het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag uitbreiden

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

35 570-I, nr. 8

– de motie-Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 137 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-XVI, nr. 137 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp c.s. over strafbaarstelling van conversietherapie

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 421

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

35 421 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel B

– amendement Palland/Bromet (11) over verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede doelenorganisaties

– amendement Weverling (9) over een voorhang van de krachtens artikel 11.7, negende lid, van de Telecommunicatiewet vast te stellen amvb

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet

35 421, nr. 12

– de motie-Futselaar over wetgeving tegen ongevraagde acquisitie aan de deur

35 421, nr. 13

– de motie-Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden

35 421, nr. 14

– de motie-Bruins/Verhoeven over toetsing van de omgang met persoonsgegevens in de uitvoering

35 421, nr. 15

– de motie-Verhoeven c.s. over geen privéadressen verstrekken van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen

Stemmingen

15. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 918

– de motie-Veldman over mogelijk maken dat luchtvaartmaatschappijen zelf een alternatief testprotocol kunnen maken

25 295, nr. 919

– de motie-Veldman c.s. over scenario's indien onvoorspelbare leveringen en hernieuwd voorraadbeheer de interval van zes weken tussen twee prikken in het gedrang brengen

25 295, nr. 921

– de motie-Wilders over de vrijwillige vaccinatie van iedereen die het risico loopt op een ernstig verloop van COVID-19 begin april afronden

25 295, nr. 923

– de motie-Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd) GGZ opschalen

25 295, nr. 925

– de motie-Klaver over structurele salarisverhogingen in de zorg

25 295, nr. 926

– de motie-Marijnissen c.s. over duidelijke criteria voor thuiswerken opstellen

25 295, nr. 927

– de motie-Van Esch c.s. over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen vanuit alle landen

25 295, nr. 928

– de motie-Van Esch/Ouwehand over effectief preventiebeleid om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren

25 295, nr. 929

– de motie-Van der Staaij over als uitgangspunt hanteren dat scholen voor speciaal onderwijs open zijn

25 295, nr. 930

– de motie-Kuzu over een multidisciplinair karakter van het OMT

25 295, nr. 931

– de motie-Kuzu over het OMT advies vragen omtrent het identificeren en voorkomen van clusters

25 295, nr. 932

– de motie-Kuzu over kledingbanken kwalificeren als essentieel

25 295, nr. 934

– de motie-Van Haga over de bemanning van vliegtuigen vrijstellen van de eis van een negatieve PCR-test

25 295, nr. 935

– de motie-Van Kooten-Arissen over anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en recovery medewerkers zo snel mogelijk vaccineren

25 295, nr. 936

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over FFP2-mondneusmaskers beschikbaar stellen aan zorgmedewerkers

16. Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 528

18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

35 322

19. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 488

20. Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (1e termijn Kamer)

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 februari (week 5)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 257 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

-35 552 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)) (voortzetting)

35 603 (Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen)

9, 10 en 11 februari (week 6)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

– VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12)

– VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

– VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10/12)

– VAO Cybersecurity (AO d.d. 09/12)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 016, nr. 295)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

– VSO Ouderschap en adoptie (31 265, nr. 75)

– VSO Maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (29 544, nr. 1032)

– VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29 628, nr. 994)

– VSO Stand van zaken Leesoffensief (28 760, nr. 107)

– VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29 398, nr. 889)

– VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28 089, nr. 182)

– VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

– VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

12 februari t/m 22 maart (week 7 t/m 11)

Verkiezingsreces (verkiezingen 17 maart 2021)

23, 24 en 25 maart (week 12)

– nader te bepalen

30, 31 maart, 1 april 2021 (week 13)

– nader te bepalen

6, 7 en 8 april 2021 (week 14)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

13, 14 en 15 april 2021 (week 15)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 527 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel))

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

35 613 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

5. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

7. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

9. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

10. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

12. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

14. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

16. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

21. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

22. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

24. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

26. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

27. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

31. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

32. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

34. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

35. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

36. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

37. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

38. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

39. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

40. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

41. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

42. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

43. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

44. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

45. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

46. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

47. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

48. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

49. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

50. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

51. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

52. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

54. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

55. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

56. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

57. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

59. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

60. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

61. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

62. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

64. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

65. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

66. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

67. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

68. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

69. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

70. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

71. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

72. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

73. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

74. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

75. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

76. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

77. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

78. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

79. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

80. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

81. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

82. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

83. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

84. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

85. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

86. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

87. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

88. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

89. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

90. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

91. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

92. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

93. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

94. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

95. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

96. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

97. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

98. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

99. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

100. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 januari van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum

Maandag 25 januari van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Dinsdag 26 januari van 16.30 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Woensdag 27 januari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over «Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening» (35 644)

Donderdag 28 januari van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Sienot: De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst (35 563)

Donderdag 28 januari van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35 609)

Donderdag 28 januari van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

Maandag 1 februari van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Maandag 1 februari van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en Energie

Maandag 1 februari van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (35 628)

Maandag 1 februari van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Maandag 1 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Dinsdag 2 februari van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Woensdag 3 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Materieel defensie

Donderdag 4 februari van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit» (35 475)

Donderdag 4 februari van 14.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35 383)

Maandag 8 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394)

Maandag 8 februari van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Maandag 8 februari van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (35 092)

Maandag 8 februari van 18.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (35 655)

Maandag 9 februari van 16.30 tot 21.15 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 10 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 11 februari van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (35 537)

Donderdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder: Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer (35 630)

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de jaarverslagen 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Recesperiodes

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021 (verkiezingen 17 maart 2021)

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022