35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN JETTEN

Voorgesteld 19 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetgeving op tal van terreinen hardvochtig uitpakt voor mensen;

verzoekt het kabinet, een uitgebreide inventarisatie te maken van de terreinen waarop dit voorkomt en voorstellen te doen om hardheidsclausules in de verschillende wetten op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Jetten

Naar boven