35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN MARIJNISSEN

Voorgesteld 19 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maatwerk vraagt om beginselgeleide uitvoering, omdat de wetgever nooit alle toekomstige gevallen kan overzien;

overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) een veiligheidsklep vormen voor die gevallen waarin strikte toepassing van de wet tot onbillijke uitkomsten leidt;

constaterende dat deze beginselen niet volwaardig zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

roept de regering op, buiten twijfel te stellen dat de abbb leidend moeten zijn indien strikte toepassing van de wet anders tot materiële onaanvaardbare uitkomsten zou leiden, ook bij wetsbepalingen van dwingend recht;

roept de regering tevens op, de abbb volledig in de Awb te verankeren;

roept de regering verder op, in het voorjaar van 2021 met voorstellen te komen, bij voorkeur door aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht, die het mogelijk maken dat de rechter in een voorkomend geval wetsbepalingen van dwingend recht buiten toepassing kan laten;

roept de regering ten slotte op, met voorstellen te komen voor een minder marginale toets door de bestuursrechter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Marijnissen

Naar boven