Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 5 december 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 december

14.00 uur

Woensdag 10 december

10.15 uur

Donderdag 11 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

32 824, nr. 80 (ingetrokken)

– de motie-Karabulut over overdoen van het onderzoek «Nederlandse jongeren en de Arabische Herfst»

32 824, nr. 81

– de motie-Öztürk/Kuzu over duidelijkheid over het begrip «integratie»

32 824, nr. 82

– de motie-Öztürk/Kuzu over verbieden van groeperingen die ingaan tegen de Grondwet

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dienstverlening aan huis

29 427, nr. 101

– de motie-Ulenbelt over ratificatie van ILO-verdrag 189

29 427, nr. 102

– de motie-Ulenbelt over een volledige werknemersstatus voor de dienstverlener aan huis

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Examens in het onderwijs

De Voorzitter: dhr. Beertema wenst zijn motie op stuk nr. 207 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 289, nr. 204

– de motie-Van Meenen over een nieuw vak computer science

31 289, nr. 205

– de motie-Van Meenen over aandacht voor digitale geletterdheid op basisscholen

31 289, nr. 206

– de motie-Beertema over geen beperking van het aantal vakken in het voortgezet onderwijs

31 289, nr. 207 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema over het vak burgerschap baseren op gedeelde Nederlandse normen en waarden

31 289, nr. 208

– de motie-Beertema over de correctievolgorde voor eindexamens havo en vwo

31 289, nr. 209

– de motie-Straus over overleg met scholen die goed presteren

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Lerarenbeleid

27 923, nr. 191

– de motie-Van Meenen/Ypma over ruimte voor vernieuwing en verbetering

27 923, nr. 192

– de motie-Klein over een meester-gezelformule

27 923, nr. 193

– de motie-Jasper van Dijk over uitvoeren van een aanbeveling van de commissie-Dijsselbloem

27 923, nr. 194

– de motie-Jasper van Dijk over de onwenselijkheid van prestatiebeloning voor leraren

27 923, nr. 195 (ingetrokken)

– de motie-Straus over een inventarisatie van regelgeving

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO DigiD

26 643, nr. 338

– de motie-Gesthuizen over verbeterpunten voor het compenseren van slachtoffers van fraude

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatie verkiezingen

33 268, nr. 26

– de motie-Taverne c.s. over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO BTW bij samenwerken gemeenten

De Voorzitter: dhr. Schouw wenst zijn motie op stuk nr. 31 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000-VII, nr. 31 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schouw c.s. over het oplossen van btw-knelpunten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein

31 066, nr. 220

– de motie-Merkies/Klaver over een gelijkwaardige positie voor ontwikkelingslanden in OESO-verband

31 066, nr. 221

– de motie-Klaver/Merkies over aansluiten bij de kopgroep tegen belastingontwijking

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de eventuele gevolgen van het IPCC rapport voor het Nederlandse beleid

De Voorzitter: dhr. van Ojik wenst zijn motie op stuk nr. 95 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 793, nr. 107 (gewijzigd, was nr. 94)

– de gewijzigde motie-Van Ojik over geleidelijk stoppen van investeringen in gas, olie en kolen

31 793, nr. 95 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Ojik over vergroening als onderdeel van de herziening van het belastingstelsel

31 793, nr. 96

– de motie-Thieme over voorstellen om de vleesconsumptie te verminderen

31 793, nr. 97

– de motie-Thieme over de klimaatimpact buiten de landsgrenzen

31 793, nr. 98

– de motie-Thieme over geen vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven

31 793, nr. 99

– de motie-Thieme/Roemer over geen olie- en gaswinning in het Arctisch gebied

31 793, nr. 100

– de motie-Van Haersma Buma over omwonenden laten meeprofiteren van windmolens

31 793, nr. 101

– de motie-Klever over geen belastingen onder het mom van klimaatbeleid

31 793, nr. 102

– de motie-Klever over geen deelname aan VN-klimaatconferenties

31 793, nr. 103 (aangehouden)

– de motie-Pechtold/Samsom over voorfinanciering van isolatiemaatregelen voor huishoudens en scholen

31 793, nr. 104

– de motie-Pechtold over zelfopgewekte energie vrijstellen van energiebelasting

31 793, nr. 105

– de motie-Samsom/Van Ojik over het verlengen van het moratorium op schaliegaswinning

31 793, nr. 106

– de motie-Samsom/Roemer over publieke participaties in duurzame energie

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 026

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt om eerst te stemmen over zijn motie op stuk nr. 11 alvorens er wordt gestemd over de amendementen en het wetsvoorstel.

34 026 (bijgewerkt t/m amendement nr.13)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Beertema (13)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m T

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– amendement Lucas/Jadnanansing (10) (invoegen artikel VIIA)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

34 026, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over 20 miljoen minder bezuinigen op de kenniscentra

34 026, nr. 12

– de motie-Lucas/Jadnanansing over de erkenning van leerbedrijven

Stemmingen

14. Stemmingen over: motie ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet

30 545, nr. 144 (aangehouden)

– de motie-Karabulut/Van Weyenberg over aandacht voor bijzondere doelgroepen in het verdeelmodel

30 545, nr. 145 (aangehouden)

– de motie-Karabulut over de kostendelersnorm

30 545, nr. 146

– de motie-Karabulut over voorkomen dat de Belastingdienst beslag legt op het kindgebonden budget

30 545, nr. 147

– de motie-Van Weyenberg/Karabulut over het verbeteren van het verdeelmodel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 015

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

34 015 (bijgewerkt t/m amendement nr.8)

– amendement Krol (8)

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

34 015, nr. 9

– de motie-Krol over een uitzondering op de nieuwe regeling inkomensondersteuning AOW

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid

32 813, nr. 97

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over beperken van het bijmengpercentage van conventionele biobrandstoffen

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

30 872, nr. 169 (aangehouden)

– de motie-Cegerek c.s. over een verbod op gratis plastic tassen voor eenmalig gebruik

30 872, nr. 170

– de motie-Cegerek c.s. over reductie van het zwerfafval van kleine drankverpakkingen

30 872, nr. 171

– de motie-Cegerek/Van Veldhoven over reductie van de milieudruk van verpakkingen in 2022

30 872, nr. 172

– de motie-Van Veldhoven c.s. over onderzoek naar de milieueffecten van de Raamovereenkomst Verpakkingen

30 872, nr. 173

– de motie-Van Veldhoven/Cegerek over het vaststellen van de hoogst haalbare doelen in de verduurzamingsagenda

30 872, nr. 174

– de motie-Van Veldhoven/Cegerek over monitoren van prestatiegaranties en verpakkingenovereenkomsten

30 872, nr. 175

– de motie-Smaling over het Afvalfonds gebruiken voor recycling

30 872, nr. 176

– de motie-Smaling over het onafhankelijke onderzoek naar het statiegeldsysteem

30 872, nr. 177

– de motie-Ouwehand over het actief ontmoedigen van het oplaten van ballonnen

30 872, nr. 178

– de motie-Dik-Faber over de invoering van statiegeld op plastic flesjes en/of blikjes

30 872, nr. 179

– de motie-Dik-Faber over de kwaliteit van te recyclen materiaal

30 872, nr. 180

– de motie-Van Tongeren over het importeren van vuilnis

30 872, nr. 181

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de verbeter- en aandachtspunten van het PBL

30 872, nr. 182

– de motie-Van Tongeren/Ouwehand over de borging van het huidige statiegeldsysteem

30 872, nr. 183 (ingetrokken)

– de motie-Remco Dijkstra over de verwerking van drankenkartons in Nederland

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

23 645, nr. 590 (gewijzigd, was nr. 582)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren over de legale toetreding van Uber en Uberpop

23 645, nr. 583

– de motie-Van Tongeren over opzegging van de contracten met alternatieve aanbieders van mobiliteitskaarten

23 645, nr. 584

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over de mogelijkheid voor de reiziger om zijn of haar reisgegevens te wissen

23 645, nr. 585

– de motie-Van Veldhoven over verbetering van de service aan buitenlandse toeristen

23 645, nr. 586

– de motie-De Boer/Dik-Faber over het uitwerken van concepten voor de ov-chipkaart

23 645, nr. 587

– de motie-De Boer c.s. over het aflopen van de contracten met mobiliteitskaartaanbieders

23 645, nr. 588

– de motie-De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

23 645, nr. 589

– de motie-De Rouwe over vertegenwoordiging van de reiziger in de nieuwe TLS-organisatie

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

30 373, nr. 56

– de motie-De Boer over gelijke regelgeving ten aanzien van het vervoeren van gevaarlijke stoffen

30 373, nr. 57

– de motie-Van Tongeren over handhaven van het akkoord tot beëindiging van chloortransporten

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

27 428, nr. 292

– de motie-Thieme/Ouwehand over in stand houden van de vergunningplicht voor dierproeven

27 428, nr. 293

– de motie-Thieme/Smaling over de locaties van alle veldproeven met ggo's

27 428, nr. 294

– de motie-Thieme over aanwijzing van groepen van genetisch gemodificeerde organismen

27 428, nr. 295

– de motie-Smaling/Thieme over een groepsvergunning onder vaste voorschriften voor ggo's

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij

het Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord

30 196, nr. 215

– de motie-Ouwehand over het intrekken van de opsporingsvergunningen voor schaliegasboringen

33 326, nrs. 4 t/m 6

23. Debat met de commissie over het Rapport van de Tijdelijke commissie ICT

24. VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Dierproeven (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 952, nr. 13

29. VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 328

30. Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (1e termijn Kamer)

33 966

31. Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (korte plenaire afronding)

34 010

32. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

33 712

33. Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude (1e termijn Kamer)

33 981

34. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (korte plenaire afronding)

Langetermijnagenda

16, 17 en 18 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2014 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

– VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11)

– VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11)

– VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

– VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11)

– VSO Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (27 858, nr. 274)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 26/11)

– VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 27/11)

– VAO Verslavingszorg (AO d.d. 02/12)

– VAO Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013 (AO d.d. 03/12)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

– VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11)

34 024 (Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.))

13, 14 en 15 januari (week 3)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

20, 21 en 22 januari (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

32 834 (Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure)

27, 28 en 29 januari (week 4)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

15. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

16. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

20. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

24. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

27. Debat over privacy in het onderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

28. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

19. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

20. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

21. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

23. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

25. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

27. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

30. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

32. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

33. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

34. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 8 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966)

Woensdag 10 december van 10.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Maandag 15 december van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) (33 948)

Woensdag 17 december van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (33 796)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016