30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN KARABULUT

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de budgetten voor de bijstand per 1 januari 2015 volgens een nieuw objectief verdeelmodel over gemeenten worden verdeeld;

overwegende dat de Staatssecretaris heeft toegezegd om de VNG, Divosa, gemeenten en de Raad voor de financiële verhoudingen te betrekken bij de noodzakelijke doorontwikkeling van het verdeelmodel;

overwegende dat de staatsecretaris in gesprek is met gemeenten over de verdeling voor 2015;

verzoekt de regering om samen met gemeenten het model verder te verbeteren;

verzoekt de regering tevens, ernaar te streven deze verbeteringen zo veel als mogelijk reeds mee te nemen bij de verdeling van de budgetten voor 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Karabulut

Naar boven