33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID TAVERNE C.S.

Voorgesteld 3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige Kieswet het politieke partijen mogelijk maakt om lijstverbindingen (lijstencombinaties) aan te gaan;

overwegende dat het oorspronkelijke doel van lijstverbindingen, te weten het bijdragen aan verdere bundeling van politieke partijen, uit het zicht is verdwenen en dat nu het hoofddoel is het behalen van extra zetelwinst;

overwegende dat door het aangaan van lijstverbindingen uitgebrachte stemmen op een partij bij andere partijen terecht kunnen komen;

van mening dat uitgebrachte stemmen in beginsel terecht moeten komen bij die partij die de stemmen ook daadwerkelijk heeft gekregen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen bij verkiezingen af te schaffen, en de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ter zake voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne

Schouw

Van Raak

Naar boven