Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 7 december 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 december

14.00 uur

Woensdag 12 december

10.15 uur

Donderdag 13 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

De Voorzitter: mw. Keijzer verzoekt haar motie op stuk nr. 33 aan te houden. Mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 43 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Van der Burg over afspraken met nieuwe aanbieders

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 28

– de motie-Van der Burg/Ypma over aangiftebereidheid in verband met loverboys

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 29 (ingetrokken)

– de motie-Kooiman over salarissen in de jeugdzorg

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over de bevoegdheden van de Inspectie Jeugdzorg

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 31

– de motie-Ypma c.s. over de korting op begrotingsgefinancierde sectoren

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 32

– de motie-Ypma/Bergkamp over professionalisering op het gebied van seksualiteit

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over ontkokering van de hulpverlening

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 34

– de motie-Keijzer over onderzoek naar de consequenties van verhoging van de leeftijdsgrens naar 23 jaar

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 35

– de motie-Keijzer over randvoorwaarden voor decentralisatie

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 36 (ingetrokken)

– de motie-Bergkamp over een advies van de Kinderombudsman over waarheidsvinding

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 37

– de motie-Bergkamp c.s. over een informatieplicht voor gemeenten over abortus en seksuele diversiteit

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 38

– de motie-Voordewind/Voortman over het basiszorgaanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 39

– de motie-Voordewind over het amendement «eigen kracht"

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 40

– de motie-Voordewind over relatieproblematiek

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Voordewind/Kooiman over een warme overdracht voor mensen in de jeugdzorg

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 42

– de motie-Voortman/Bergkamp over een kinderrechtentoets

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 43 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman over het tegengaan van medicalisering bij kinderen

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 45

– de motie-Van der Staaij/Voortman over het kiezen van een zorgaanbieder

33 400-XVI, 33 400-VI, nr. 46

– de motie-Van der Staaij over versterking en ondersteuning van relaties en gezinnen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

33 400-XVI, nr. 50

– de motie-Agema over afzien van bezuinigingen

33 400-XVI, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Agema over onaangekondigde inspecties

33 400-XVI, nr. 52

– de motie-Klever c.s. over het handhaven van de restitutiepolis voor de basisverzekering

33 400-XVI, nr. 53

– de motie-Klever over fraudemeldplicht in de zorgsector

33 400-XVI, nr. 54

– de motie-Klever over proactief toezicht door de NZa

33 400-XVI, nr. 55

– de motie-Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken

33 400-XVI, nr. 56

– de motie-Leijten/Van Gerven over drempelloze toegang tot de spoedeisende hulp

33 400-XVI, nr. 57

– de motie-Leijten/Van Gerven over Kamerleden in de Adviescommissie Pakket

33 400-XVI, nr. 58

– de motie-Leijten/Van Gerven over onwenselijkheid van de fusie tussen IKZ en IKNL

33 400-XVI, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Leijten/Van Gerven over behoud van artikel 21a van de Wet maatschappelijke ondersteuning

33 400-XVI, nr. 60

– de motie-Bouwmeester/Rutte over alternatieven voor de eigen bijdrage

33 400-XVI, nr. 61

– de motie-Otwin van Dijk over kwaliteitsinzichten voor cliënten en zorgaanbieders

33 400-XVI, nr. 62

– de motie-Bruins Slot/Leijten over het behoud van goede (acute) zorg in de regio

33 400-XVI, nr. 63

– de motie-Bruins Slot/Klever over de positie van chronisch zieken en minima

33 400-XVI, nr. 64

– de motie-Bruins Slot over het substitutiebeleid

33 400-XVI, nr. 65

– de motie-Keijzer over het recht op lijfgebonden zorg en verpleging

33 400-XVI, nr. 66

– de motie-Keijzer over het niet overbelasten van mantelzorgers

33 400-XVI, nr. 67

– de motie-Pia Dijkstra over de digitale polis

33 400-XVI, nr. 68

– de motie-Pia Dijkstra over het terugbrengen van het percentage no-showpatiënten

33 400-XVI, nr. 69

– de motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot over een nationaal preventieplan

33 400-XVI, nr. 70

– de motie-Bergkamp over de overheveling van een deel van de AWBZ

33 400-XVI, nr. 71

– de motie-Bergkamp c.s. over de informele zorg en mantelzorgers

33 400-XVI, nr. 72

– de motie-Bergkamp/Voortman over alternatieven voor de bezuiniging op het pgb

33 400-XVI, nr. 73

– de motie-Bergkamp/Leijten over de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang

33 400-XVI, nr. 74

– de motie-Dik-Faber over voldoende middelen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen

33 400-XVI, nr. 75

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over de bezuinigingen op doelgroepenvervoer

33 400-XVI, nr. 76

– de motie-Dik-Faber over de kosten van Mentorschap Netwerk Nederland

33 400-XVI, nr. 77

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over de 20-wekenecho in het geval van spina bifida

33 400-XVI, nr. 78

– de motie-Dik-Faber over de schadelijke gevolgen van meeroken

33 400-XVI, nr. 79

– de motie-Voortman over de dienstverlening van Sensoor

33 400-XVI, nr. 80 (aangehouden)

– de motie-Voortman over fraude met het persoonsgebonden budget

33 400-XVI, nr. 81

– de motie-Voortman over een pgb-regeling voor de Zorgverzekeringswet

33 400-XVI, nr. 82

– de motie-Voortman over het garanderen van de huishoudelijke zorg

33 400-XVI, nr. 83

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over ondersteuning van de mantelzorger

33 400-XVI, nr. 84 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over het jaarrapport over de Wet afbreking zwangerschap

33 400-XVI, nr. 85

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over het omlaag brengen van het aantal abortussen

33 400-XVI, nr. 86

– de motie-Ouwehand over een Actieplan Preventie

33 400-XVI, nr. 87

– de motie-Ouwehand over marketing voor dodelijke producten

33 400-XVI, nr. 88

– de motie-Ouwehand/Thieme over het verbod op uitbreiding van geiten- en schapenhouderijen

33 400-XVI, nr. 89

– de motie-Ouwehand/Thieme over excuses aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Belastingplan 2013 c.a.

De Voorzitter: dhr. Klaver wenst zijn motie op stuk nr. 35 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 402, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver over maatregelen in verband met de aanpassing van de energiebelasting

6. Debat over de agenda van de Europese Top van 13 en 14 december 2012 en het leningenprogramma Griekenland met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

7. VAO Auteursrechten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Wsw/Wajong met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO UWV-onderwerpen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Handhaving met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Winterweer op het spoor met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Klimaat met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Contracteerruimte AWBZ 2013 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 400-VIII

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (re- en dupliek)

33 400-XV

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief integratie en inburgering) (XV) voor het jaar 2013

33 400-X

16. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 december (week 51)

– VAO Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (AO d.d. 28/11)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (WGO Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 dec)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst

– Debat over de Najaarsnota 2012

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

– Stemmingen over begrotingen, voor zover behandeld (amendementen én wetsvoorstellen) *

kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

15, 16 en 17 januari 2013 (week 3)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Economische Zaken (XIII)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

22, 23 en 24 januari 2013 (week 4)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Landbouw en Natuur (XIII)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 183 (Goedkeuring van het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 243 (Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

33 253 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten i.v.m. het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg)

33 293 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

(NB 30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum wacht op het besluit van de Kamer tot stemming over te gaan)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling)

33 295 (Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 302 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 18 oktober 2012 (minister-president, minister Fin en staatssecretaris BuZa (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het rapport «Naleving dierenwelzijnwetgeving in de veehouderij (Van Dekken)

9. Debat over het bericht «Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet» (Gesthuizen) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

10. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

11. Debat over de Nederlandse inzet bij en het mislukken van de Eurotop (Pechtold) (minister-president, minister BuZa, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

4. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

5. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

6. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M)

7. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

9. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

11. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling (Karabulut) (minister SZW)

14. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

15. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (sts EZ)

16. Dertigledendebat over de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de ontwikkelingen daaromtrent (Leijten) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

17. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK) (na ontvangst van een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht «Honderden tbs’ers kunnen vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

Maandag 10 december van 10.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (32 512)

Maandag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor EU-zaken over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Maandag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 10.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de onderdelen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over «Ondernemen»

Recesperiodes

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014