Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 10 december 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen (dinsdag 14 december én donderdag 16 december 2010)

Stemmingslijst dinsdag 14 december 2010:

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2011

De Voorzitter: dhr. Hernandez wenst zijn moties op stuk nrs. 21 en 24 te wijzigen en zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen en nader te wijzigen. Mw. Wiegman-van Meppelen Scheppink wenst haar motie op stuk nr. 25 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500-X, nr. 17

– de motie-Jasper van Dijk over verlagen van het ambitieniveau van de krijgsmacht

32 500-X, nr. 18

– de motie-Bruins Slot c.s. over vergroting van het reservistenbestand

32 500-X, nr. 19

– de motie-Hachchi c.s. over universitaire diploma's voor afgestudeerden aan de NLDA

32 500-X, nr. 20

– de motie-Hachchi over een extra kwaliteits- en integriteitstoets voor medewerkers van opleidingsinstellingen

32 500-X, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hernandez over in lijn brengen met het militaire personeelsbestand van het aantal hoge officieren

32 500-X, nr. 22 (nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Hernandez over kritisch kijken naar nut en noodzaak van het aantal civiele dienstauto's

32 500-X, nr. 23

– de motie-Hernandez over gewetensbezwaren van islamitische militairen bij de Nederlandse krijgsmacht

32 500-X, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hernandez/Knops over een visie over de aanpak van cybercrime/cyberwarfare

32 500-X, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over geen prioriteit aan politietaken voor de krijgsmacht

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2011

32 500-X, nr. 28

– de motie-Eijsink/Jasper van Dijk over aanwenden van de middelen voor vervanging van de F-16 voor verbetering van de operationele sterkte

32 500-X, nr. 29

– de motie-Eijsink c.s. over aanpassing van het besturingsmodel

32 500-X, nr. 30

– de motie-Eijsink c.s. over uitbesteden van onderhoud

32 500-X, nr. 31

– de motie-Eijsink c.s. over intensivering van de structurele samenwerking met Europese partners

32 500-X, nr. 32 (ingetrokken)

– de motie-Ten Broeke c.s. over doelmatiger en goedkoper gebruik van het wagenpark

32 500-X, nr. 33 (ingetrokken)

– de motie-Ten Broeke c.s. over evaluatie van het project Onderhoud Bushmaster

32 500-X, nr. 34

– de motie-Knops c.s. over het wegwerken van achterstanden in het onderhoud

32 500-X, nr. 35

– de motie-Knops c.s. over reductie van ten minste 30% bij de staven en de bureaucratie

32 500-X, nr. 36 (ingetrokken)

– de motie-Knops c.s. over behoud van noodzakelijke kennis en ervaring bij overheid en bedrijfsleven

32 500-X, nr. 37

– de motie-Knops c.s. over internationale samenwerking bij aanschaf, onderhoud en instandhouding

32 500-X, nr. 38

– de motie-Hachchi over gemeenschappelijke Europese defensiebudgetten

32 500-X, nr. 39

– de motie-Hachchi/Eijsink over grote materieelprojecten in samenwerking met meerdere EU-lidstaten

32 500-X, nr. 40

– de motie-Hachchi c.s. over uitbesteding van diensten die de primaire taken ondersteunen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

32 500-X, nr. 49

– de motie-Albayrak/Eijsink over versterking van het diversiteitsbeleid voor het defensiepersoneel

32 500-X, nr. 50

– de motie-Albayrak c.s. over schadeloosstelling van veteranen uit oude missies

32 500-X, nr. 51

– de motie-Albayrak c.s. over een parlementair onderzoek naar de administratieve beheerssystemen van Defensie

32 500-X, nr. 52

– de motie-Albayrak c.s. over een onafhankelijke inspectiefunctie

32 500-X, nr. 53

– de motie-Albayrak c.s. over een kabinetsreactie op de Defensie Verkenningen en het rapport Internationale Veiligheid

32 500-X, nr. 54 (ingetrokken)

– de motie-Albayrak c.s. over gestand doen van de toezeggingen op het terrein van nazorg en veteranenbeleid

32 500-X, nr. 55

– de motie-Albayrak/Eijsink over rekening houden met de werkgelegenheid in de regio bij sluiting van locaties

32 500-X, nr. 56 (ingetrokken)

– de motie-Ten Broeke over onverkort werk maken van een herstructurering

32 500-X, nr. 57

– de motie-Ten Broeke c.s. over aanbesteden volgens het principe «militair, tenzij»

32 500-X, nr. 58

– de motie-Ten Broeke over geen onevenredige bezuinigingen op innovatieprogramma's

32 500-X, nr. 59

– de motie-Jasper van Dijk/Bruins Slot over een sociaal plan

32 500-X, nr. 60

– de motie-Jasper van Dijk/Voordewind over behoud van onderzoek naar de effecten van militair materieel op milieu en volksgezondheid

32 500-X, nr. 61

– de motie-Hachchi over overgang naar het principe van common funding

32 500-X, nr. 62

– de motie-Hachchi over kwaliteitscriteria voor een divers personeelsbestand

32 500-X, nr. 63

– de motie-Hachchi over zo spoedig mogelijk herstel van de investeringsquote

32 500-X, nr. 64

– de motie-Hernandez/Bosman over een zakgeldvergoeding voor cadetten en adelborsten

32 500-X, nr. 65

– de motie-Hernandez over wijziging van de Grondwet inzake de internationale rechtsorde

32 500-X, nr. 66

– de motie-Hernandez over aanpassing van het Verdrag van Lissabon inzake het Europees defensiebeleid

32 500-X, nr. 67

– de motie-Grashoff/Hachchi over herdefiniëring van de ambities van Defensie

32 500-X, nr. 68

– de motie-Grashoff/Albayrak over beleidsrijke afstoting van gronden en gebouwen

32 500-X, nr. 69

– de motie-Grashoff c.s. over uitstel van de aanschaf van het tweede JSF-testtoetsel

32 500-X, nr. 70

– de motie-Voordewind over zo min mogelijk korten op operationele inzetbaarheid

32 500-X, nr. 71

– de motie-Voordewind c.s. over onderzoek naar gewapende militairen op koopvaardijschepen

32 500-X, nr. 72

– de motie-Van der Staaij c.s. over een financieel perspectief voor de lange termijn

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Kinderopvang van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011

De Voorzitter: mw. Koşer Kaya verzoekt haar motie op stuk nr. 102 aan te houden.

31 322, nr. 94

– de motie-Dijkgraaf over beperken van de kinderopvangtoeslag tot gezinnen met een inkomen rond € 100 000

31 322, nr. 95

– de motie-Dijkgraaf/Kooiman over gezinnen met lage inkomens en eenoudergezinnen ontzien bij de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 96

– de motie-Dijkgraaf over minimaal 50% van de kosten voor kinderopvang door ouders te laten dragen

31 322, nr. 97

– de motie-Kooiman over het sterker inkomensafhankelijk maken van de kinderopvangtoeslagtabel voor het tweede kind

31 322, nr. 98

– de motie-Kooiman over het meer inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag

31 322, nr. 99

– de motie-Kooiman over het opvolgen van het handhavingsadvies van de ggd door gemeenten

31 322, nr. 100

– de motie-Kooiman over oormerken van de middelen voor toezicht en handhaving in de kinderopvang

31 322, nr. 101

– de motie-Koşer Kaya/Hamer over herziening van het huidige stelsel van kindregelingen

31 322, nr. 102 (aangehouden)

– de motie-Koşer Kaya over samenvoeging van het kindgebonden budget en de kinderbijslag

31 322, nr. 103

– de motie-Koşer Kaya over meer verantwoordelijkheid voor de gastouderbureaus voor de naleving van regels door gastouders

31 322, nr. 104

– de motie-Koşer Kaya over de problemen bij de tussenschoolse opvang

31 322, nr. 105

– de motie-De Mos over in kaart brengen van niet geregistreerde gastouderbureaus

31 322, nr. 106

– de motie-De Mos over het verhalen van de naheffingen die ouders krijgen op de frauderende gastouderbureaus

31 322, nr. 107 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum c.s. over verbeteren van de samenhang, transparantie en effectiviteit van de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen

31 322, nr. 108

– de motie-Hamer over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang voor sectoren waarin veel vrouwen werken

31 322, nr. 109

– de motie-Hamer over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang voor de diverse inkomenscategorieën

31 322, nr. 110

– de motie-Van Gent over het verhogen van de premie van de verplichte werkgeversbijdrage

31 322, nr. 111

– de motie-Van Gent over een plan van aanpak Opvang op school

31 322, nr. 112

– de motie-Van Gent over stroomlijnen van de verschillende kindregelingen richting het bevorderen van arbeidsparticipatie

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

De Voorzitter: mw. Ortega-Martijn verzoekt haar motie op stuk nr. 47 aan te houden.

32 500-XV, nr. 22

– de motie-Hamer c.s. over een quotum voor het aantal in dienst te nemen Wajong'ers

32 500-XV, nr. 23

– de motie-Hamer over inzetten van middelen voor schuldhulpverlening in 2011

32 500-XV, nr. 24

– de motie-Hamer over aanpassing van de financiële regelgeving voor de kinderopvangtoeslag

32 500-XV, nr. 25

– de motie-Vermeij/Ortega-Martijn over behoud van de onafhankelijke arbeidsadviseur

32 500-XV, nr. 26

– de motie-Vermeij c.s. over een plan van aanpak van hiv-gerelateerde problemen op de arbeidsmarkt

32 500-XV, nr. 27 (ingetrokken)

– de motie-Azmani/Koşer Kaya over de netto-effectiviteit van re-integratiemiddelen en -budget

32 500-XV, nr. 28

– de motie-Karabulut/Hamer over een banenplan voor mensen die geen baan hebben op de reguliere arbeidsmarkt

32 500-XV, nr. 29

– de motie-Karabulut over niet aanscherpen van de keuringseisen voor SW-geïndiceerden

32 500-XV, nr. 30

– de motie-Karabulut over ten minste het wettelijk minimumloon voor iedereen die naar vermogen werkt

32 500-XV, nr. 31

– de motie-Karabulut over het wettelijk minimumloon als minimumnorm

32 500-XV, nr. 32

– de motie-Karabulut over het verplichten van oud-politici met een wachtgeldregeling tot een tegenprestatie conform de Wet werk en bijstand

32 500-XV, nr. 33

– de motie-Ulenbelt over handhaven van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden

32 500-XV, nr. 35

– de motie-Van Hijum/Azmani over een analyse van de werking van de wachtgeldfondsen

32 500-XV, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum/Klaver over uitbreiding van het zwangerschapsverlof bij meerlingzwangerschappen

32 500-XV, nr. 37

– de motie-Van Hijum c.s. over aanscherping van het arbeidsmigratiebeleid

32 500-XV, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Sterk/Azmani over in behandeling nemen van digitale aanvragen door het UWV

32 500-XV, nr. 39

– de motie-Sterk over alternatieven voor de korting op de WSW

32 500-XV, nr. 40

– de motie-Koşer Kaya over niet algemeen verbindend verklaren van cao's met beloningen op basis van anciënniteit

32 500-XV, nr. 41

– de motie-Koşer Kaya over een generatieneutrale oplossing voor de reservetekorten

32 500-XV, nr. 42

– de motie-Koşer Kaya/Ortega-Martijn over afrekenbare doelen voor de arbeidsparticipatie

32 500-XV, nr. 43

– de motie-Koşer Kaya/Vermeij over het behoud van de AOW-tegemoetkoming

32 500-XV, nr. 44

– de motie-Klaver/Hamer over werkzekerheid van groepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

32 500-XV, nr. 45

– de motie-Klaver/Vermeij over afspraken over welke fondsen moeten korten

32 500-XV, nr. 46

– de motie-Ortega-Martijn c.s. over uitbreiding van de voorlichtingscampagne «Ikkan»

32 500-XV, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Ortega-Martijn over niet korten op de loonaanvulling van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt tot 120% van het wettelijk minimumloon

32 500-XV, nr. 48

– de motie-Ortega-Martijn over zo min mogelijk bezuinigen op de directe begeleiding van WSW'ers

32 500-XV, nr. 49

– de motie-Ortega-Martijn/Dijkgraaf over kinderbijslag voor Nederlandse terugkerende ontwikkelingswerkers

32 500-XV, nr. 50

– de motie-Dijkgraaf/Van Hijum over aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

32 500-XV, nr. 51

– de motie-Dijkgraaf/Hamer over in de begroting opnemen van de koopkrachtontwikkeling van de voorgaande vijftien jaren

32 500-XV, nr. 52

– de motie-Dijkgraaf c.s. over een visie op het armoedebeleid

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het onderdeel Hoger Onderwijs en Wetenschap van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

De Voorzitter: mw. Jadnanansing wenst haar motie op stuk nr. 60 te wijzigen, dhr. Jasper van Dijk zijn motie op stuk nr. 63 en dhr. De Rouwe zijn motie op stuk nr. 66. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. Dhr. Klaver verzoekt zijn motie op stuk nr. 71 aan te houden.

32 500-VIII, nr. 58

– de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over de beleidsterreinen onderzoek en wetenschap onder het ministerie van OCW houden

32 500-VIII, nr. 59

– de motie-Jadnanansing c.s. over afzien van het verhoogde collegegeld voor langstudeerders

32 500-VIII, nr. 60 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jadnanansing c.s. over standaard invoeren van studiekeuzegesprekken

32 500-VIII, nr. 61

– de motie-Lucas/De Rouwe over mogelijkheden voor scholarships

32 500-VIII, nr. 62

– de motie-Jasper van Dijk/Van der Ham over ongedaan maken van de collegegeldverhoging voor een tweede studie

32 500-VIII, nr. 63 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Beertema over noch direct noch indirect subsidiëren van de HBO-raad

32 500-VIII, nr. 64

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van collegegelddifferentiatie

32 500-VIII, nr. 65

– de motie-De Rouwe/Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting

32 500-VIII, nr. 66 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Rouwe/Lucas over het aantal contacturen dat een instelling aanbiedt

32 500-VIII, nr. 67

– de motie-Van der Ham/Jasper van Dijk over maatregelen voor langstudeerders meenemen in de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Veerman

32 500-VIII, nr. 68

– de motie-Van der Ham/Klaver over de opbrengsten van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs

32 500-VIII, nr. 69

– de motie-Beertema/Jasper van Dijk over de bevoegdheid voor de overheid om in te grijpen in de financiële kaders van instellingen

32 500-VIII, nr. 70

– de motie-Beertema/Jasper van Dijk over landelijke eindtermen voor de kenniscomponent van vakken in het hbo

32 500-VIII, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Klaver over afzien van de langstudeerdersmaatregel

32 500-VIII, nr. 72

– de motie-Dijkgraaf over ongedaan maken van de perverse prikkel die het uitstellen van studies stimuleert

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het spoeddebat over de conclusie van de commissie Leers t.a.v. de diplomafraude bij Hogeschool InHolland

31 288, nr. 115

– de motie-Van der Ham/Dijkgraaf over een bindend studieadvies na de reguliere studieduur

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

De Voorzitter: dhr. Dijkgraaf wenst zijn motie op stuk nr. 39 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500-VIII, nr. 39 (nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij heropening van het debat over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

32 500-VIII, nr. 83

– de motie Jadnanansing/Van der Ham over de gevolgen van de verhoging van het collegegeld voor langstudeerders

32 500-VIII, nr. 84

– de motie-Lucas over een evenwichtige verdeling van de onderzoeksbekostiging tussen universiteiten

32 500-VIII, nr. 85

– de motie-Jasper van Dijk over het ontzien van ten minste de huidige studenten in het voorstel voor collegegeldverhoging voor langstudeerders

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

32 500-XIII, nr. 117

– de motie-Braakhuis/Van Veldhoven over een onderzoek naar fossiele energie

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Energie

32 500-XIII, nr. 145

– de motie-Jansen over een langetermijnstrategie voor een samenhangend energie- en klimaatbeleid

32 500-XIII, nr. 146

– de motie-Verburg/Leegte over techniekneutrale, duurzame energiebronnen inbouwen in geluidsschermen

32 500-XIII, nr. 147

– de motie-Van Veldhoven/Grashoff over het salderen van de energiebelasting over decentraal geproduceerd groen gas

32 500-XIII, nr. 148

– de motie-Van Veldhoven/Grashoff over in Europees verband bundelen van toezichthouders voor energie

32 500-XIII, nr. 149

– de motie-Grashoff/Van Veldhoven over een stimuleringsregeling voor kleinschalige Zon-PV

32 500-XIII, nr. 150 (ingetrokken)

– de motie-Grashoff c.s. over een dreigend gat tussen de afschaffing van de SDE-regeling en de invoering van de SDE-plusregeling

32 500-XIII, nr. 151

– de motie-Grashoff c.s. over een hogere salderingsgrens dan de huidige 5 000 kWh

32 500-XIII, nr. 152

– de motie-Dijkgraaf c.s. over middelen benutten in het kader van de SDE-plusregeling

32 500-XIII, nr. 153

– de motie-Dijkgraaf over de best haalbare inpassing van een windmolenpark

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Directiesalarissen bij ontwikkelingsorganisaties

32 500-V, nr. 50

– de motie-Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm

32 500-V, nr. 51

– de motie-Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de veiligheidssituatie in Eindhoven en omgeving

29 911, nr. 44

– de motie-Van Raak over de mogelijkheid om de teelt van wiet en levering aan coffeeshops te reguleren

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport onderzoek DSB Bank

32 432, nr. 10

– de motie-Van Vliet over een onafhankelijke executive officer voor het plan van aanpak

32 432, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Sap over wegnemen van de scheve prikkel in de Faillissementswet

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wildbeheer/Oostvaardersplassen

32 563, nr. 2

– de motie-Lodders/Ormel over weren van grote grazers en edelherten uit de Hollandse Hout

32 563, nr. 3

– de motie-Jacobi/Bouwmeester over snelle realisatie van de Oostvaarderswissel

32 563, nr. 4

– de motie-Graus over afdoende beschutting voor grote grazers tegen extreme koude

32 563, nr. 5

– de motie-Graus over bijvoeren tijdens lang aanhoudende vorst

32 563, nr. 6

– de motie-Graus over het toedienen van een anticonceptievaccin

32 563, nr. 7

– de motie-Ormel/Lodders over niet realiseren van de Oostvaarderswissel

32 563, nr. 8

– de motie-Van Gerven over respecteren van afspraken voortvloeiend uit de Wet inrichting landelijk gebied

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 239

– de motie-Bashir over een afdoende back-up voor de verkeersleiding

29 984, nr. 240

– de motie-Bashir over betalen van de kosten van de beloningsvergelijking van het directieteam van ProRail

29 984, nr. 241

– de motie-Grashoff/Jansen over gelijkstellen gebruik groene stroom aan doelstelling duurzame elektriciteit

29 984, nr. 242

– de motie-Grashoff/Slob over in stand houden van de stationsinfrastructuur van Emmen Bargeres

29 984, nr. 243

– de motie-Grashoff/Slob over een integraal energiebesparingsplan

29 984, nr. 244

– de motie-Slob over actualiseren van de quickscan regionaal spoor

29 984, nr. 245

– de motie-Slob over een spoorknelpuntenindex

29 984, nr. 246

– de motie-Slob over rekening houden met snelheidsverhogingen in het programma bovenbouwvernieuwing

29 984, nr. 247

– de motie-Slob/Verhoeven over maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen

29 984, nr. 248

– de motie-Monasch/Van Gent over een stappenplan voor de informatievoorziening bij calamiteiten

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

29 398, nr. 247

– de motie-De Jong over afschaffen van mobiele radarapparatuur op hoofdwegen

29 398, nr. 248

– de motie-De Jong over verhoging van de flitsmarge op hoofdwegen

29 398, nr. 249

– de motie-Slob/Monasch over een proeftuin in Friesland voor het vergroten van de verkeersveiligheid van trekkers

29 398, nr. 250

– de motie-Slob/De Rouwe over automatische mededeling van bepaalde verkeersovertredingen

29 398, nr. 251

– de motie-Grashoff c.s. over de wegdelen die in aanmerking komen voor snelheidsverhoging voorleggen aan het SWOV

29 398, nr. 252

– de motie-Bashir over geen onderscheid tussen buitenlanders voor het verkrijgen van een Nederlands rijbewijs

29 398, nr. 253

– de motie-Bashir over een onafhankelijke klachtencommissie rijbewijzen

29 398, nr. 254

– de motie-Monasch/Dijksma over een landelijke regeling voor (snor)scooters

29 398, nr. 255

– de motie-Monasch/Van Gent over verrekenen van de kosten van de screeningtest met de totale kosten van het alcoholslotprogramma

29 398, nr. 256

– de motie-De Rouwe/Monasch over verlaging van de norm voor schorsen van het rijbewijs van beginnende bestuurders

29 398, nr. 257

– de motie-Rouwe/Monasch over uitsluiten van bestuurders met een alcoholverslaving van het alcoholslotprogramma

29 398, nr. 258

– de motie-De Rouwe over toepassing van Flister voor voorrangsvoertuigen

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

31 950

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

31 950 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– amendement Leijten (16)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Leijten (14)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m H

– amendement Smilde (9)

– onderdeel I

– onderdelen J t/m L

– artikel II

– artikel III

– amendement Smilde (8)

– artikel IV

– artikel V

– artikel VI, aanhef

– amendement Smilde (7)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m H

– artikel VI

– artikelen VII t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

22. Stemming over: motie ingediend bij Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

31 950, nr. 17

– de motie-Leijten/Van der Veen over de beloning van bestuurders van zbo's

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

32 573, nr. 1

Brief van het Presidium over een voorstel voor een andere vorm van het vragenuur

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het experiment inzake een andere vorm van het vragenuur.

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

32 571, nr. 2

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de wijzigingen in de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk

De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde.

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

32 572, nr. 2

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met herstel van enige technische onvolkomenheden in bepalingen rondom het optreden van de Tweede Kamer als Koninkrijksorgaan

De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde.

Stemming

26. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Aanpassingswetten openbare lichamen BES

32 428, nr. 14

– de motie-Slob c.s. over gelijke rechten op toegang tot sociale zekerheid

27. Debat over de Najaarsnota 2010 met maximum spreektijden van:

12 minuten voor VVD en PvdA

10 minuten voor PVV, CDA en SP

7 minuten voor D66 en GroenLinks

5 minuten voor ChristenUnie, SGP en PvdD

28. VAO Campussen (AO d.d. 2/12)

29. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 7/12)

30. VAO Rapporten Inspectie voor de Sanctietoepassing

(AO d.d. 8/12)

31. VAO WK Bid 2018/2022 (AO d.d. 8/12)

32. VAO EU-uitbreiding (AO d.d. 8/12)

33. VAO Post (AO d.d. 15/12) (onder voorbehoud)

34. VAO PGB’s (AO d.d. 15/12) (onder voorbehoud)

35. Spoeddebat over de opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosniërs met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

36. Spoeddebat over babysterfte met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

37. Begroting Buitenlandse Zaken (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

32 519

38. Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

32 188

39. Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81)

32 556

40. Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

32 565-I t/m XVIII en fondsen A t/m D, F en G

41. Suppletoire begrotingen n.a.v. de Najaarsnota 2010

32 360-I t/m XVIII en fondsen A t/m G

42. Slotwetten over het jaar 2009

32 521

43. Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

32 464

44. Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet)

32 451

45. Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

32 488

46. Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures

32 513, nrs. 28 t/m 32

47. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Voorlopige stemmingslijst donderdag 16 december 2010, bij aanvang middagvergadering:

Stemmingen

1. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011

De Voorzitter: mw. Dikkers verzoekt haar moties op stuk nrs. 26 en 27 aan te houden.

32 500-V, nr. 23

– de motie-Dikkers over openbaar maken van afspraken met ontvangende landen

32 500-V, nr. 24

– de motie-Dikkers over een jaarlijkse evaluatie van het coherentiebeleid

32 500-V, nr. 25

– de motie-Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking

32 500-V, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen

32 500-V, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Dikkers over terugdringen van de hulpafhankelijkheid

32 500-V, nr. 28

– de motie-Dikkers over de effecten van de verschillende vormen van hulp op de armoedebestrijding

32 500-V, nr. 29

– de motie-Dijkhoff over een minder gefragmenteerde structuur bij de medefinancieringsorganisaties

32 500-V, nr. 30

– de motie-Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden

32 500-V, nr. 31

– de motie-Dijkhoff/Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties

32 500-V, nr. 32

– de motie-Dijkhoff/Ferrier over ontkoppeling van hiv/aids-beleid en SRGR-beleid

32 500-V, nr. 33

– de motie-Irrgang/Dikkers over aanscherping van de transparantierichtlijn voor Europese multinationale ondernemingen

32 500-V, nr. 34

– de motie-Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad

32 500-V, nr. 35

– de motie-Ferrier over coherentie in verband met duurzame ontwikkeling

32 500-V, nr. 36

– de motie-Ferrier over ontwikkelen van een duurzame lokale economie

32 500-V, nr. 37

– de motie-Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen

32 500-V, nr. 38

– de motie-Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1 325 te concretiseren

32 500-V, nr. 39

– de motie-El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen

32 500-V, nr. 40

– de motie-El Fassed/Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten

32 500-V, nr. 41

– de motie-El Fassed/Dijkhoff over ontsluiten van data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking

32 500-V, nr. 42

– de motie-Voordewind over stapsgewijs invoeren van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

32 500-V, nr. 43

– de motie-Voordewind over handhaven van de norm van minimaal 0,7% bnp

32 500-V, nr. 44

– de motie-Voordewind over minimaal 15% van het ontwikkelingshulpbudget voor onderwijs

32 500-V, nr. 45

– de motie-Voordewind over tegengaan van belastingontwijking

32 500-V, nr. 46

– de motie-Voordewind over geen sectorale steun aan Rwanda

32 500-V, nr. 47

– de motie-Voordewind over het initiatief voor duurzame handel

32 500-V, nr. 48

– de motie-Voordewind over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

32 500-V, nr. 49

– de motie-Van der Staaij c.s. over substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs

Stemmingen

2. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Stemming

3. Stemmingen over: moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Dijsselbloem wenst zijn motie op stuk nr. 38 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500-A, nr. 16

– de motie-Aptroot c.s. over een definitieve variant van de Rijnlandroute

32 500-A, nr. 17

– de motie-Bashir over een actieplan voor het weerbestendig maken van het spoor

32 500-A, nr. 18

– de motie-Bashir over een verkenning naar de realisatie van de Emperbocht

32 500-A, nr. 19

– de motie-Bashir over voorlopig niet aanleggen van de A4 Midden-Delfland

32 500-A, nr. 20

– de motie-Bashir over de ring van Utrecht

32 500-A, nr. 21

– de motie-Bashir over geen tolwegen en tolrijbanan langs bestaande infrastructuur

32 500-A, nr. 22

– de motie-Verhoeven c.s. over het plan Hoogwaardig Openbaar Vervoer Nijmegen

32 500-A, nr. 23

– de motie-Verhoeven c.s. over aansluiten van Arnhem en Nijmegen op het NS-nachtnet

32 500-A, nr. 24

– de motie-Van Gent over de effecten van een snelheidslimiet op de Noordelijke Ringweg

32 500-A, nr. 25

– de motie-Van Gent over verbreding van de snelwegbak bij Amelisweerd

32 500-A, nr. 26

– de motie-Van Gent c.s. over wegwerken van de tekorten aan stationsstallingscapaciteit

32 500-A, nr. 27

– de motie-Slob over het spoor Hengelo–Enschede koppelen aan het spoort Enschede–Gronau

32 500-A, nr. 28

– de motie-Slob/De Rouwe over de opwaardering van de spoorlijn Zwolle–Wierden

32 500-A, nr. 29

– de motie-Slob over de kosten voor de realisatie van inhaalsporen bij station Bilthoven

32 500-A, nr. 30

– de motie-Slob over de realisatie van station Berkel-Enschot

32 500-A, nr. 31

– de motie-Slob/Dijsselbloem over een kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding van de Valleilijn

32 500-A, nr. 32

– de motie-De Jong over een prioriteitsstelling voor de huidige MIRT-projecten

32 500-A, nr. 33

– de motie-De Jong over een flessenhals top 10

32 500-A, nr. 34

– de motie-Dijsselbloem/Verhoeven over bovenwettelijke inpassingsmaatregelen ten behoeve van leefbaarheid of natuurbescherming

32 500-A, nr. 35

– de motie-Dijsselbloem/Slob over prioriteit geven aan het onderhoud van bestaande wegen, spoor en vaarwegen

32 500-A, nr. 36

– de motie-Dijsselbloem/Slob over een integrale MIR-verkenning Bereikbaarheid ’t Gooi

32 500-A, nr. 37

– de motie-Dijsselbloem/Slob over de doortrekking van de A15

32 500-A, nr. 38 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dijsselbloem c.s. over overleg met de regering in Nordrhein Westfalen

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

32 404, nr. 18

– de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

32 500-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

32 500-I

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 500-IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011

32 500-IIA

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 500-IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

32 500-IIB

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en kabinetten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 500-III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

32 500-III

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin

– begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

32 500-IV

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

32 500-IV

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 500-V

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Stemmingslijst volgt na begrotingsbehandeling van volgende week.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 500-VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

32 500-VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen 1 t/m 5

Departementale begrotingsstaat

– artikelen 11 en 12

– amendement Rouvoet c.s. (16)

– amendement Rouvoet c.s. (17)

– artikel 13

– artikelen 14 en 15

– artikel 17

– artikelen 91 t/m 93

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 500-VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

32 500-VII

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 500-VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

32 500-VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 82)

– artikelen 1 t/m 4

– amendement Van der Ham (11,I)

– amendement Çelik (13,I)

– amendement Van der Ham (54,I)

– artikel 01

– amendement Van der Ham (11,II)

– amendement Klaver (12,I)

– amendement Van der Ham (54,II)

– gewijzigd amendement Van der Ham (82,I)

– artikel 03

– gewijzigd amendement Van der Ham (82,II)

– artikel 04

– artikel 05

– gewijzigd amendement Van der Ham (82,III en IV)

– artikel 06

– amendement Van der Ham (81)

– gewijzigd amendement Van der Ham (82,V)

– artikel 07

– artikelen 08 en 09

– artikelen 11 t/m 15

– amendement Van der Ham (56)

– artikel 16

– amendement Kooiman (47)

– amendement Van Gent (51)

– amendement Koşer Kaya (49)

– amendement Hamer (78)

– artikel 24

– amendement Klaver (12,II)

– artikel 25

– amendement Çelik (13,II)

– artikel 17

– artikelen 18 t/m 20

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 500-IXA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

32 500-IXA

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van Nationale Schuld

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

32 500-IXB

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

32 500-IXB (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– artikel 01

– artikel 02

– artikel 03

– amendement Irrgang (8)

– artikel 04

– artikel 05

– artikelen 07 t/m 10

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

32 500-X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

32 500-X

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– artikel 20

– amendement Ten Broeke (47,I)

– amendement Bruins Slot c.s. (48,I en II)

– artikel 21

– amendement Ten Broeke (47,II)

– amendement Bruins Slot c.s. (48,III en IV)

– artikel 22

– amendement Ten Broeke (47,III)

– amendement Bruins Slot c.s. (48,V en VI)

– artikel 23

– amendement Ten Broeke (47,IV)

– amendement Bruins Slot c.s. (48,VII en VIII)

– artikel 24

– artikelen 25 en 26

– artikel 70

– artikel 80

– amendement Ten Broeke (47,V)

– artikel 90

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

32 500-XI

Vaststelling van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

32 500-XI (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen 1 t/m 5

Departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Samsom (9)

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 10

– artikelen 91 en 92

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– begrotingsstaat van het Waddenfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

32 500-XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

32 500-XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– amendement Van Veldhoven (13,I)

– artikel 31

– artikel 32

– amendement Samsom (11)

– artikel 33

– amendement Van Tongeren/Van Gent (10)

– artikel 34

– amendement Slob (5)

– artikel 35

– artikelen 36 en 37

– amendement Slob c.s. (9)

– amendement De Rouwe (12)

– artikel 39

– artikel 40

– amendement Van Veldhoven (13,II)

– artikel 41

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

32 500-XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

32 500-XIII

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– artikel 1

– amendement Gesthuizen (72, I en II)

– artikel 2

– amendement Dijksma/Wiegman-van Meppelen Scheppink (77)

– amendement Van der Ham (140)

– artikel 3

– amendement Samsom/Dijksma (69)

– artikel 4

– artikel 5

– artikelen 8 t/m 10

– artikelen 21 en 22

– departementale begrotingsstaat

Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

– amendement Gesthuizen (72,III)

– begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

32 500-XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

32 500-XIV (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– amendement Van Gerven/Dijsselbloem (19,I)

– artikel 21

– artikel 22

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/El Fassed (15,IA)

– artikel 23

– artikelen 24 t/m 28

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/El Fassed (15,IB)

– amendement Van Veldhoven (16)

– amendement Dijksma/Wiegman-van Meppelen Scheppink (20)

– amendement Van Gerven/Dijsselbloem (19,II)

– amendement Samsom/Dijksma (17)

– artikel 29

– departementale begrotingsstaat

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/El Fassed (15,II)

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

32 500-XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

32 500-XV

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat

– artikel 41

– amendement Vermeij/Ulenbelt (20, I en II)

– artikel 42

– amendement Vermeij/Ulenbelt (20, III en IV)

– artikel 43

– amendement Vermeij/Ulenbelt (20, V en VI)

– artikel 44

– artikelen 45 en 46

– amendement Vermeij/Ortega-Martijn (21)

– artikel 47

– amendement Karabulut/Hamer (18)

– artikel 48

– artikelen 49 t/m 51

– artikelen 97 t/m 99

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

32 500-XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

32 500-XVI (bijgewerkt t/m amendement nr. 101)

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– amendement Kooiman (16)

– amendement Dijkstra (18,I)

– amendement Ouwehand (20,I)

– amendement Dijkstra (90,I)

– artikel 41

– amendement Ouwehand (21)

– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.(101,I)

– artikel 42

– amendement Wolbert (19)

– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink (22,I)

– amendement Van der Ham (91)

– artikel 43

– artikel 44

– amendement Ouwehand (20,II)

– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink (22,II)

– amendement Dijkstra (90,II)

– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (101,II)

– artikel 46

– artikel 47

– artikel 98

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– amendement Dijkstra (18,II)

– amendement Dijkstra (90,III)

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

32 500-XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011

32 500-XVII (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen 1 t/m 3

Begrotingsstaat van Jeugd en Gezin

– amendement Koşer Kaya (8)

– amendement Van Gent (9)

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– artikelen 98 en 99

– begrotingsstaat van Jeugd en Gezin

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

32 500-XVIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

32 500-XVIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– artikelen 1 t/m 4

Begrotingsstaat van WWI

– artikel 01 en 02

– amendement Monasch (6)

– artikel 03

– artikelen 04 t/m 06

– artikelen 95 en 96

– begrotingsstaat van WWI

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen in verband met:

32 500-A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

32 500-A (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikelen 1 t/m 3

Departementale begrotingsstaat

– amendement Samsom (14, I en II)

– artikel 11

– amendement Bashir (8, I)

– amendement Slob c.s. (10, I)

– amendement De Rouwe (13, I)

– artikel 12

– amendement Bashir (8, II)

– amendement Slob c.s. (9)

– artikel 13

– artikel 14

– amendement Samsom (14, III)

– artikel 15

– artikelen 16 t/m 18

– amendement Slob c.s. (10, II)

– amendement De Rouwe (13, II)

– artikel 19

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

32 500-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

32 500-B

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat inzake het gemeentefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

29. Stemmingen in verband met:

32 500-C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

32 500-C

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat inzake het provinciefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

32 500-D

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2011

32 500-D

– artikelen 1 t/m 5

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

32 500-E

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

32 500-E

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat inzake het Spaarfonds AOW

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

32. Stemmingen in verband met:

32 500-F

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

32 500-F

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

32 500-G

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011

32 500-G

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat inzake het BTW-compensatiefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

34. Stemmingen in verband met:

32 500-H

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011

32 500-H

– artikelen 1 t/m 5

– begrotingsstaat inzake het BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Dinsdag 11 januari

14.00 uur

Woensdag 12 januari

10.15 uur

Donderdag 13 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. VAO Toezichtverslag PBO SER 2009 (AO d.d. 24/11)

31 841

4. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

32 045

5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

32 382

6. Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde

32 250

7. Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

32 185

8. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

32 177

9. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris)

31 714

10. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

32 486

11. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen

32 465

12. Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

31 977

13. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen

32 473

14. Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

32 377

15. Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

32 479

16. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruik

32 375

17. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

32 366

18. Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

32 315

19. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

31 433

20. Wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)

32 467

21. Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 13 december van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 13 december 2010 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

Maandag 13 december 2010 van 18.30 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

Maandag 13 december 2010 van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het Wetgevings- en Werkprogramma Europese Commissie 2011

Recesperiodes

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotings-

behandeling

(Stand per

10 december 2010)

VVD

57

minuten

PvdA

25,5

minuten

PVV

123,5

minuten

CDA

35,5

minuten

SP

19,5

minuten

D66

22,5

minuten

GroenLinks

20

minuten

ChristenUnie

10

minuten

PvdD

20,5

minuten

SGP

9

minuten