31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 30 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat studenten die lange tijd staan ingeschreven zonder dat zij studievoortgang boeken, een flinke kostenpost vormen voor het hoger onderwijs;

verzoekt de regering voorstellen te ontwikkelen om invulling te geven aan een bindend studieadvies voor studenten die onvoldoende studievoortgang boeken na de reguliere studietijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijkgraaf

Naar boven