32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er fors moet worden bezuinigd bij Defensie en dat in tijden van bezuiniging alle mogelijkheden van kostenbesparing met behoud van kwaliteit bezien moeten worden;

overwegende, dat diensten die vallen onder de ondersteuning van de primaire taken van Defensie, zoals catering, vastgoed en onderhoud, mogelijk efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd door marktpartijen;

verzoekt de regering in de aangekondigde beleidsbrief aan te geven welke diensten binnen het ministerie van Defensie kunnen worden uitbesteed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Ten Broeke

Eijsink

Knops

Naar boven