32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID FERRIER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de WRR in zijn rapport Minder pretentie, meer ambitie pleit voor een globaliseringagenda waarin hulp, coherentiebeleid en internationale publieke goederen integraal benaderd worden vanuit een visie op globale ontwikkeling;

constaterende, dat Nederland in EU-verband, o.a. in de European Consensus on Development van mei 2005, is overeengekomen dat coherentie van beleid inhoudt dat elk beleid dat ontwikkelingslanden raakt (zoals handel, klimaat, veiligheid en migratie), bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wereldwijd;

overwegende, dat coherentie voor duurzame ontwikkeling bijdraagt aan de modernisering en effectiviteitsverhoging van armoedebestrijding;

van mening, dat meer coherentie van beleid o.a. nodig is op de terreinen voedselzekerheid, watermanagement en biodiversiteit;

overwegende, dat daadkracht van de hele regering nodig is om vooruitgang op dit gebied te boeken;

verzoekt de regering vanuit een mondialiseringsvisie coherentie voor duurzame ontwikkeling in praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet,

Ferrier

Naar boven