32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN LUCAS EN DE ROUWE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat excellentie in het hoger onderwijs aangemoedigd dient te worden;

voorts overwegende, dat de connectie van het hoger onderwijs met de arbeidsmarkt verder versterkt kan worden;

constaterende, dat scholarships vanuit het bedrijfsleven aan studenten voor de masterfase, bijdragen aan zowel het uitdagen van excellentie als het betrekken van het bedrijfsleven bij het hoger onderwijs;

verzoekt de staatssecretaris een gesprek aan te gaan met de verschillende stakeholders, zoals MKB-Nederland, VNO-NCW, LSVb, ISO, HBO-raad en VSNU, om de mogelijkheden voor scholarships nader te onderzoeken en te stimuleren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

De Rouwe

Naar boven