15 Stemmingen moties Jaarverslagen en slotwetten 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gemeentefonds en Provinciefonds

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Jaarverslagen en slotwetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Gemeentefonds en het Provinciefonds over het jaar 2019,

te weten:

  • -de motie-Koerhuis over voorlopig stoppen met de proeftuinen aardgasvrije wijken (35470-VII, nr. 9);

  • -de motie-Koerhuis over niet overstappen op een nieuw energielabel (35470-VII, nr. 10);

  • -de motie-Özütok over een duidelijk beeld geven of de middelen voor gemeenten voldoende waren voor hun taken (35470-B, nr. 7);

  • -de motie-Özütok over aanpassing van de minimumleeftijd voor burgerinitiatieven naar 16 jaar (35470-VII, nr. 11).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 juni 2020.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Özütok (35470-VII, nr. 11) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Koerhuis (35470-VII, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer kritisch is over de proeftuinen aardgasvrije wijken;

constaterende dat de minister in 2022 een evaluatie wil uitvoeren na afloop;

van mening dat mensen niet op hoge kosten moeten worden gejaagd in een proeftuin aardgasvrije wijken;

verzoekt de regering om een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken op korte termijn uit te voeren, en het programma aan te passen gebaseerd op de kritiek van de Rekenkamer en de resultaten van de evaluatie als die daarvoor aanleiding geeft;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover te informeren voor het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving en de tweede tranche van het programma,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 9 (35470-VII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koerhuis (35470-VII, nr. 12, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Sazias.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter, wij wensen geacht te worden voor de motie van de heer Koerhuis te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis (35470-VII, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Özütok (35470-B, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven