36 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer van hedenavond:

 • -het wetsvoorstel Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19) (35497).

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stel ik voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -een debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen "(On)zichtbare invloed" (35228).

Op verzoek van de fractie 50PLUS benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Van Otterloo tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Van Brenk tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Sazias tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Van Otterloo tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de contactgroep Verenigde Staten het lid Van Brenk tot lid.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 31532-240; 35006-11; 35006-9; 34648-10; 34058-22; 34041-34; 34000-XIII-90; 33750-XIII-80; 33576-24; 33529-78; 33400-XIII-118; 33400-XIII-117; 33400-XIII-115; 33400-VI-110; 32813-31; 32670-134; 32336-37; 31936-207; 30196-270; 30175-209; 30175-208; 30175-207; 29383-238; 28694-107; 28694-106; 27858-257; 27858-256; 27858-195; 27858-194; 27858-158; 27858-157; 27858-156; 27625-295; 27428-311; 27428-302; 21501-32-1105; 21501-32-1104; 21501-32-1019; 21501-32-1017; 21501-32-752; 21501-32-681; 21501-20-734; 21501-08-552; 21501-08-551.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van voor het reces, dus deze week:

 • -het VAO MIRT, met als eerste spreker het lid Van Aalst namens de PVV;

 • -het VSO Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835, nr. 157), met als eerste spreker de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren;

 • -het VSO Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV, nr. 1), met als eerste spreker de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het reces:

 • -het VAO Materieel Defensie, met als eerste spreker de heer Stoffer namens de SGP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu eerst het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50PLUS. Daarna heb ik mevrouw Van Toorenburg, dan mevrouw Kuiken … U bent de vijfde. Maar nu mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Volgens mij zijn mijn collega's er nu ook aan toe om te gaan debatteren over pensioenen. Dat zou ik graag op de eerste dinsdag in het reces willen doen, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, dat is kort. Zo hoort het ook.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, dan ga ik het meteen moeilijker maken. We weten dat we zo meteen ook nog een voorstel krijgen van collega Wilders over de Europese top. Daar willen we ook een debat over voeren in het reces. Is het dan niet wijs om die samen te voegen? We kunnen bijvoorbeeld een notaoverleg doen over pensioenen en dat plenair afronden in dezelfde week dat we al bij elkaar komen over de Europese top. Dat zou mijn amendement zijn op uw voorstel, zodat we het snel allebei kunnen bespreken. Vandaar.

De voorzitter:

En dan ergens over twee weken?

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Precies. Dan kunnen we het allebei doen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Volgens mij is er wel steun voor een apart debat, maar ging het alleen over de plenaire afronding bij mevrouw Van Toorenburg. Ik steun het verzoek om hierover te praten. De reden waarom we dat niet wilden, was overigens omdat het FNV het ei nog niet heeft gelegd en niet omdat de Kamer er niet klaar voor was. Ik stel voor dat we gewoon even in wijsheid kijken, ook in combinatie met het verzoek van de heer Wilders dat nog komt, wanneer dat in de agenda kan.

De voorzitter:

Maar, even voor de duidelijkheid. Mevrouw Van Brenk vraagt een plenair debat aan. Steunt u dat of steunt u dat niet?

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, dat steun ik. Maar ik probeer u te helpen. Er komen er twee aan en er komt een reces. Ik heb aangegeven dat ik het aan u laat — volgens mij was dat constructief bedoeld — om te kijken naar de planning van die afrondingen. Het kan in de vorm die mevrouw Van Toorenburg heeft voorgesteld: een notaoverleg en dan de dinsdag daarop ...

De voorzitter:

Nee, meneer Van Weyenberg. Steunt u een apart debat, ja of nee? En dan kunt u altijd kijken of u in commissieverband een ander voorstel doet. Maar nu gaat het om het verzoek van mevrouw Van Brenk.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, dat heb ik al drie keer gesteund en dan doe ik het nu nog een vierde keer.

De voorzitter:

Oké, dan steunt u dat.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun voor het verzoek van mevrouw Van Brenk.

De voorzitter:

Ik weet niet wie dan aan de beurt is, maar deze microfoon is in elk geval beschikbaar. De heer Hijink.

De heer Hijink (SP):

Steun namens de SP.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter, steun om in het reces over het pensioenakkoord te praten, als dat gaat komen, als de FNV inderdaad dat ei gaat leggen. Het zou inderdaad heel wijs zijn om dat op dezelfde dag of in dezelfde week te plannen als het debat waar de heer Wilders mee wil komen. Ik vraag wel om enige clementie voor de kleine fracties om ervoor te zorgen dat die debatten niet tegelijkertijd zijn, maar wel achter elkaar.

De voorzitter:

Ik ga even voor een tussenstop naar mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, als beide debatten op die dinsdag kunnen, sta ik daarvoor open. Als we het op één dag kunnen plannen, is dat prima. Volgens mij kunnen we om 10.15 uur beginnen.

De voorzitter:

Ja, want de top is een week later. Dat is ook waar het om gaat. Eerst de heer Van der Lee en dan de heer Bisschop.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik steun het verzoek en laat de planning aan de wijsheid van de Voorzitter.

De voorzitter:

Ook om mij te helpen, zeker.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek. U wordt geholpen van alle kanten, want zelfs wij ondersteunen dat.

De voorzitter:

Oké. Mevrouw … Van Kooten-Arissen. Ik wilde zeggen "mevrouw Krol", maar dat kan niet.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Nee, dat is niet het geval, voorzitter!

Voorzitter, steun.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter, steun voor een debat, liefst inderdaad samen met een ander te plannen debat. Ik vind namelijk dat wij wel rekening mogen houden met de ondersteuning in de Kamer en dat we het een beetje efficiënt moeten plannen. Mocht het nodig zijn om in commissieverband nog iets anders af te spreken, dan kunnen we daarover praten.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ook steun en de suggestie dat de Voorzitter kijkt naar de planning.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dan hebben we een meerderheid voor een debat. Ik heb begrepen dat het ook in de tweede week zou kunnen. Dat kan dan misschien gecombineerd worden.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Als het gecombineerd kan worden, scheelt dat voor een heleboel mensen een hoop werk. Geen punt.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Brenk.

Dan ga ik naar mevrouw Van Toorenburg. Maar eerst even schoonmaken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Er blijkt een grootschalige handel te zijn in privégegevens van 50-plussers. Die privégegevens worden vervolgens gebruikt voor WhatsApp-fraude. Wij zouden daar graag een brief over willen hebben. En we willen een debat voeren over hoe we deze mensen daar beter tegen kunnen beschermen en ervoor kunnen zorgen dat het geld terugkeert.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik steun een debat, maar zou mevrouw Van Toorenburg in overweging willen geven om dat samen te voegen met het debat over de oplichting van bejaarden, dat is aangevraagd door de heer Krol, want volgens mij gaat het over hetzelfde onderwerp.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Dat is precies ook ons voorstel, voorzitter, dus om het samen te voegen met het debat dat reeds gepland staat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dat vind ik ook goed, maar het kan ook zo zijn dat het eerder in een AO aan de orde kan komen. Ik verwelkom dus een brief, maar hoop dat er in de commissie bekeken wordt of het niet sneller kan.

De heer Bisschop (SGP):

Steun, maar als het te combineren is met iets anders, dan heeft dat de voorkeur.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Graag combineren met het andere debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Als combineren mogelijk is, of het eerder kan in een AO, heeft dat mijn voorkeur. Als dat niet mogelijk is, wel steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Voorzitter, steun. Maar het lijkt me ook goed om het te combineren met het door de heer Krol aangevraagde debat.

De heer Hijink (SP):

Wij zouden graag een brief krijgen en het dan inderdaad combineren met een ander debat.

De heer Azarkan (DENK):

Ook graag een brief en het combineren met een ander debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, zal ik u helpen? Volgens mij is er inderdaad al een toezegging dat er een debat over oplichting komt. Als er een brief kan komen en dit thema erbij kan worden gevoegd, hebben we een breder debat. Ik stel voor dat we het zo doen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Toorenburg. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik had een debatverzoek over ritueel misbruik, hoe gruwelijk ook, aangemeld, maar ik heb besloten om het in te trekken, zodat we eerst vragen kunnen stellen en het via de commissie sneller kunnen behandelen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan haal ik u van de lijst af.

Dan mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Ik had nog een spreker voor mij verwacht, voorzitter. Vandaar dat ik even verbaasd opkeek.

Voorzitter. Slachtoffers van huiselijk geweld komen steeds moeilijker aan hulp. Dat komt doordat allerlei organisaties langs elkaar heen werken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Dat zit in Rotterdam, maar de onderzoekers stellen dat al deze problemen ook in de rest van het land spelen. Ik zou daar dus heel graag een debat over voeren met de minister van JenV.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Op 21 januari is er een debat aangevraagd over huiselijk geweld. Dat is nog niet gepland. Dat is met Hugo de Jonge. Ik stel voor om dit daaraan toe te voegen en minister Grapperhaus daarbij uit te nodigen. Dan hebben we een debat. Ik hoop dat het dan snel kan worden ingepland.

De voorzitter:

Dus niet een apart debat?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Nee.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dat zegt mevrouw Kuiken perfect, dus daar sluit ik mij bij aan.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. De vorige suggestie lijkt me goed. Er is ook nog een algemeen overleg Slachtofferbeleid, waar dit wellicht sneller aan de orde kan komen.

De voorzitter:

Iedereen die zich daarbij aansluit, hoeft zich niet te melden. Dan heeft u geen meerderheid, mevrouw Van Kooten. Maar er wordt wel gezegd dat er al een debat op de lijst staat.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Ik zou dan wel graag een brief ontvangen, specifiek over dit onderzoek en in hoeverre het ook in de rest van het land speelt, voordat het besproken wordt in het AO of bij het debat dat al is aangevraagd.

Mevrouw Agema (PVV):

Onze steun maakt geen verschil meer, hè?

De voorzitter:

Nee, maar het is goed dat u het aangeeft. U steunt het aparte verzoek. Maar er was inderdaad geen meerderheid. Er is wel een meerderheid om een eerder aangevraagd debat te plannen.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Baudet namens Forum voor Democratie.

De heer Baudet (FvD):

Dank u wel, voorzitter. Op 17 april 2019, dus meer dan een jaar geleden, kreeg ik hier een meerderheid voor het houden van een debat over de terugkeer van Syrische asielzoekers. Dat is nu meer dan een jaar geleden. Dat debat is er nog niet gekomen, terwijl de tijd enorm begint te dringen. Die mensen zijn namelijk voor een groot deel vijf jaar geleden hiernaartoe gekomen, en terwijl Syrië steeds veiliger wordt, verkrijgen zij nu, als ze niet worden teruggestuurd, een permanente verblijfsvergunning. Dan kunnen ze hier voor altijd blijven. Ik wil dus een debat, om zo snel mogelijk tot een besluit te kunnen komen: ofwel Syriërs terugsturen, of stoppen met die bizarre regeling dat mensen standaard na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen, zoals in de Vreemdelingenwet staat. Die mensen zijn hier namelijk gewoon als tijdelijke vluchtelingen gekomen, voor de duur van de crisis in hun land. Ze moeten gewoon weer terug, als dat kan.

De voorzitter:

Dat komt allemaal terug in het debat, maar u heeft al een debat op de lijst staan.

De heer Baudet (FvD):

Ja, en dat moet vervroegd worden. Dat moet nog deze week, want in augustus is het precies vijf jaar geleden dat die eerste groep mensen kwam. De teller begint dus te lopen. We moeten dat voor het einde van het reces hebben aangepakt.

De voorzitter:

Dus nog deze week hierover een debat houden, is het verzoek. Het gaat om een eerder debat. U wilt dat debat deze week inplannen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Geen steun voor een debat deze week. Misschien is het een suggestie om het gewoon om te zetten naar een algemeen overleg, waar dit ook in terug kan komen. Dat gaat misschien sneller.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

We hebben vandaag een brief gekregen van het kabinet over het landenbeleid en Syrië. Dat maakt dat ik geen enkele behoefte heb om daar deze week over te spreken.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen behoefte aan dat debat deze week. Het staat al op de lijst, maar mag ik dan aan alle collega's de suggestie doen om nog eens naar die lijst te kijken? Mijn fractie heeft de helft van alle debatten ingetrokken, gelet op de bijzondere omstandigheden. Andere partijen doen dat niet. En hier nu weer vragen om met spoed een debat in te plannen, is niet zo handig. Probeer dat via de commissie te doen. Dat kan met dit onderwerp prima.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Ik denk dat het enige haast heeft. Als dat via een AO kan, is dat wat mij betreft ook prima. Maar ik wil er wel op aandringen om dat debat of overleg te voeren.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, geen steun. Maar als we het debat wel doen, graag op basis van feiten. Want om nou te veronderstellen dat Syrië veilig is ...

De voorzitter:

Dat komt allemaal in het debat aan de orde.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Van Weyenberg (D66):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van Haga (Van Haga):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Baudet, u heeft geen steun voor het snel inplannen van dit debat. Het staat wel op de lijst. Het is wel zo dat er inderdaad iets van 230 debatten op die lijst staan. Vandaar dat het lang duurt voordat er een debat wordt gepland. Maar u heeft geen steun. Er is ook de suggestie gedaan om het in commissieverband aan de orde te stellen.

De heer Baudet (FvD):

Ja, in commissieverband of in een AO. Dat ga ik proberen. Ik ga kijken of er nog deze week ook een VAO kan komen om via een motie of meerdere moties iets te doen aan het feit dat al die mensen zo meteen een permanente verblijfsvergunning gaan krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baudet.

De heer Bruins namens de ChristenUnie.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Namens mijn collega Van der Graaf meld ik dat we de antwoorden in het schriftelijk overleg over seksueel misbruik door pro-anorexia coaches morgen verwachten. Daarom zou ik namens haar willen verzoek om een VSO donderdag in te plannen.

De voorzitter:

Daar zullen we in de planning rekening mee houden.

De heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Graag het verzoek, mede namens D66, om een uitbreiding van de spreektijd bij het debat morgen over institutioneel racisme van vier minuten naar zes minuten.

De voorzitter:

Heeft iemand daar bezwaar tegen? Nee. Dan gaan we dat doen.

De heer Baudet (FvD):

Er is zo veel over te zeggen dat ik wel van zes naar tien minuten zou willen. Dus steun, maar misschien kunnen wij de spreektijd nog wat verder oprekken. Het is een belangrijk onderwerp. Dat vinden veel mensen.

De voorzitter:

Ik zie aan niemand dat die enthousiast is over tien minuten. Die conclusie durf ik tenminste te trekken.

De heer Baudet (FvD):

Kunt u gedachten lezen?

De voorzitter:

Zes minuten. Dank u wel.

De heer Hijink.

De heer Hijink (SP):

Dank, voorzitter. De afgelopen maanden is door zorgverleners extreem hard gewerkt tijdens de coronacrisis om zo goed mogelijk te zorgen voor iedereen die dit vreselijke virus heeft opgelopen. Nu blijkt uit onderzoek dat een heel groot deel van deze zorgverleners overbelast raakt en dat zij zich miskend voelen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop hier over de bonus is gesproken en met het gebrek aan structurele waardering.

De voorzitter:

En u wilt daarover een debat?

De heer Hijink (SP):

Ik wil daarover een debat met de minister-president, als het kan nog deze week te voeren, over hoe hij deze situatie gaat oplossen, zodat onze zorgverleners de waardering krijgen die zij verdienen.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Steun dus. Dan kijk ik naar andere leden. Nee …

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Zit ik fout?

De voorzitter:

Nee, ik had het tegen de heer Van Raan.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Nou, het zou niet voor het eerst zijn. Uiteraard steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Van harte steun uiteraard.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik zit een beetje te denken. Dan gaan we dus debatteren over iets wat in een debat is gewisseld. Dus geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Ik zit dat ook te denken, voorzitter. Maar ik denk: wel steun, want er is nog veel uit te wisselen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kan me zo voorstellen dat er nog wel een debat van mevrouw Agema ergens op de lijst staat waarbij het betrokken zou kunnen worden. Dus voor nu geen steun.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook geen steun. Ik sluit me aan bij de heer Bruins.

De voorzitter:

Meneer Hijink, u heeft geen meerderheid.

De heer Hijink (SP):

Nee, maar ik kom wel tot 30 zetels. Ik stel dus voor dat we het debat op de lijst zetten, zodat we het in ieder geval zo spoedig mogelijk na het reces kunnen inplannen.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van de dertigledendebatten.

U heeft nog een verzoek.

De heer Hijink (SP):

Ja. Dat verzoek doe ik namens collega Laçin. Dat gaat over de NS. De afgelopen dagen bereikten ons berichten dat daar duizenden banen dreigen te verdwijnen. Dat is natuurlijk schokkend als je bedenkt dat juist de medewerkers bij de NS ook de afgelopen maanden de dienstverlening overeind hebben gehouden, de treinen hebben laten rijden en zich enorm hebben ingezet om ook de vitale sectoren in het land te laten draaien. Dus wij willen daarover snel een debat met de staatssecretaris van IenW en misschien ook met de minister van Financiën. We moeten maar even bezien wie daar allemaal bij horen. Maar wat ons betreft gaan we dat snel inplannen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Er staat heel snel nog een wetgevingsoverleg gepland over de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven. Het is een beetje "stretching it", een beetje uitrekken, maar misschien zou het daar als eerste bij kunnen worden betrokken en later wellicht in een ander debat. Anders komt het op een lijst van die 320 debatten, geloof ik, en praten we er veel te laat over. Daarom geen steun.

De heer Hijink (SP):

Ja, maar dat debat gaat echt over van alles en nog wat. Wij vragen nou juist specifiek om een debat over alleen de NS.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik begrijp goed dat de SP dit onderwerp wil agenderen, maar volgens mij kan het echt sneller aan de orde komen bij het algemeen overleg Staatsdeelnemingen, snel na het reces. Ik denk dat we er dan het snelste over spreken. Dus geen steun, ook om die reden.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. Ik zou het willen toevoegen aan het AO Staatsdeelnemingen, want daar zouden we dit soort onderwerpen juist meer gaan uitdiepen. Een brief zou prima kunnen.

De voorzitter:

Oké. Wie nog meer?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wij waren al van plan het bij het WGO te betrekken, want daarbij sluit het echt goed aan. Daarnaast speelt het breder, namelijk het hele ov en niet alleen de NS. Geen steun dus voor een apart debat nu.

De heer Bisschop (SGP):

Ik denk dat het verstandig is om het te koppelen aan een al bestaand debat of overleg.

De voorzitter:

Oké. De heer Van Raan, of bent u al geweest? Dat weet ik niet meer.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, steun voor het debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik begrijp dat gesprekken nog gaande zijn, dus voor nu geen steun. Ik vind het idee van de heer Van der Linde om het bij het AO Staatsdeelnemingen te doen best heel verstandig.

De voorzitter:

Ja. Mevrouw Agema, PVV, en dan mevrouw Van Brenk, 50PLUS.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, steun en graag ook een brief.

De voorzitter:

Ja. De heer Azarkan en dan mevrouw Kuiken.

De heer Azarkan (DENK):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun. Als het tijdstechnisch nog ergens aan toegevoegd kan of moet worden, is dat ook een gegeven. Maar wel steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Voorzitter, steun.

De voorzitter:

Meneer Hijink, u heeft geen meerderheid.

De heer Hijink (SP):

Nee, maar dan geldt hiervoor hetzelfde, denk ik. Dan zullen we dit ook voor na het reces moeten bewaren, want op het moment dat er echt duizenden mensen weg moeten bij de NS, vinden wij dat we daar gewoon snel over moeten praten.

De voorzitter:

Een dertigledendebat dus, begrijp ik? Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. 17 juli is er een belangrijke Europese top. We hebben hier eerder met de premier over gedebatteerd. Het gaat onder andere over 750 miljard euro aan giften en leningen en daarnaast ook nog een keer garantstellingen. Ik vind dat wij daarover met de minister-president moeten praten voordat hij naar die top gaat. Het is dan weliswaar al reces, maar het is belangrijk genoeg. Mijn voorstel zou dus zijn om in de week van de 17de — ik geloof dat de 17de een vrijdag is — bij voorkeur op dinsdag de 14de hierover met de minister-president te debatteren, met de mogelijkheid om te stemmen.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik denk dat D66 en de PVV hierover een diametraal andere opvatting hebben. Wij hopen dat er echt een goed steunpakket komt, dat ook in het Nederlandse belang is, zodat we in Europa samen de coronacrisis kunnen weerstaan. Dit is een heel belangrijk onderwerp, dus steun om daarover te debatteren.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Het debat ontstaat al. Zeker steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik had al een beetje laten doorschemeren dat ik hier steun aan wilde verlenen en wil kijken of we het kunnen combineren op dezelfde dag als het pensioendebat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Volgens mij wordt dat een mooie dag, een dag over het grote geld. Het ene is voor Europa en met het andere proberen we onze pensioenen vast te houden. Dus steun.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het voorstel.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is belangrijk genoeg om ervoor van reces terug te komen, dus van harte steun.

De voorzitter:

De heer Van der Lee, GroenLinks, en dan mevrouw Tellegen, VVD.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wij hopen ook op een heel ambitieus Europees pakket, dus van harte steun voor dit verzoek, meneer Wilders.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Steun.

De heer Azarkan (DENK):

Nou ja, vakantie wordt toch een beetje rondom huis, om het maar zo te zeggen.

De voorzitter:

U bent beschikbaar?

De heer Azarkan (DENK):

Ja, het is om de hoek. 14 juli is een uitstekende dag.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Steun.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter, steun. Wij zaten te denken: stel dat deze top op niks uitloopt, dan zouden wij graag alvast dezelfde afspraak voor augustus willen maken. Als er een vervolgtop komt, dan komen we ook dan met z'n allen terug van reces.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Steun.

De voorzitter:

Nou, meneer Wilders. U heeft steun van eigenlijk heel de Kamer.

De heer Wilders (PVV):

Goed.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan heb ik een vooraankondiging staan van de heer Van der Lee.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja, we hebben donderdag het algemeen overleg Klimaat en energie. Ik wil graag een vooraankondiging doen van een VAO, die avond nog ergens in te plannen. Helaas wordt het laat, maar het is niet anders.

De voorzitter:

Dan gaan we daar rekening mee houden.

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Gisteren bracht de Gezondheidsraad advies uit over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif. De raad vindt dat het voorzorgsbeginsel leidend moet zijn en dat er meer gedaan moet worden om gifgebruik in de landbouw te verminderen. Maar in de kabinetsappreciatie lezen we dat de regering geen aanvullende maatregelen neemt. Daarom het verzoek om het meerderheidsdebat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif spoedig na het zomerreces in te plannen.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken van de PvdA, dan de heer Van Weyenberg en dan de heer Van der Lee.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, spoedig na het reces lijkt me prima.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Van harte steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Mevrouw Van Kooten-Arissen en dan mevrouw Tellegen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (GKVK):

Voorzitter, steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Azarkan (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun van de ChristenUnie.

De heer Hijink (SP):

Steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Van Raan, u heeft geen meerderheid voor het snel inplannen.

De heer Van Raan (PvdD):

Dat spijt me, voorzitter. Dan wachten we af tot het eventueel wel wordt ingepland. Het was per slot van rekening een meerderheidsdebat. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Bisschop namens de SGP. Het kan ook bij de interruptiemicrofoon. En dan de heer Rudmer Heerema.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Zo meteen loopt een schriftelijk overleg af en ik wil een vooraankondiging doen van een VSO over het stikstofvoorstel van de sector, over een voermaatregel. Nog deze week in te plannen, dus.

De voorzitter:

Dan gaan we daarmee rekening houden. Meneer Rudmer Heerema, u komt niet naar voren. Uw voorstel gaat niet door? Nee?

Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de regeling. Dank jullie wel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Lodders

Naar boven