26 Stemming motie Emancipatiebeleid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid,

te weten:

  • -de motie-Bergkamp c.s. over een onderzoek naar beloningsverschillen bij de rijksoverheid (30420, nr. 325).

(Zie vergadering van 27 juni 2019.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp c.s. (30420, nr. 325) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bergkamp en Van den Hul, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de CBS-monitor blijkt dat ook in de sector overheid, als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken, een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen bestaat van 5%;

overwegende dat bescherming tegen ongelijk loon tussen mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde is vastgelegd in het Verdrag van de Europese Unie, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en in de Algemene wet gelijke behandeling;

overwegende dat de overheid hierin het goede voorbeeld zou moeten geven en de overheid als werkgever hier een directe rol in heeft;

verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de rijksoverheid, naar voorbeeld van APG, om aan te kunnen tonen in welke schalen en bij welke organisaties er gecontroleerd voor werkervaring en opleiding een verschil zit in beloning, en daarover de Kamer in het najaar 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 335, was nr. 325 (30420).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp/Van den Hul (30420, nr. 335, was nr. 325).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven