17 Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0),

te weten:

 • -de motie-Van Brenk over geen vermogenstoets voor AOW-gerechtigde zelfstandigen met een inkomen onder het sociaal minimum (35473, nr. 10);

 • -de motie-Gijs van Dijk over maximeren van het aantal flexwerkers in bedrijven (35473, nr. 11);

 • -de motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over perspectief bieden aan en oplossingen voor jonge werknemers (35473, nr. 12);

 • -de motie-Smeulders over verlenging van de Tozo (35473, nr. 14);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over ruimhartig omgaan met bedrijven met nieuwe loonheffingsnummers (35473, nr. 15);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over ballonvaart in aanmerking laten komen voor steun (35473, nr. 16);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over SBI-code voor huiswerkbegeleiding in aanmerking laten komen voor steun (35473, nr. 17);

 • -de motie-Edgar Mulder/Wilders over opnemen van de ontslagboete in het tweede noodpakket (35473, nr. 18);

 • -de motie-Jasper van Dijk over het niet uitkeren van bonussen en dividend als voorwaarde voor de verlengde NOW-regeling (35473, nr. 19);

 • -de motie-Jasper van Dijk over een plan van aanpak om te voorkomen dat de armoede met een kwart zal toenemen (35473, nr. 20);

 • -de motie-Van Weyenberg/Tielen over waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid krijgen om hun aanvraag per maart te laten ingaan (35473, nr. 21);

 • -de motie-Öztürk over snellere toegang tot de Tozo voor student-ondernemers (35473, nr. 22).

(Zie vergadering van 24 juni 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Haga stel ik voor zijn motie (35473, nr. 16) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Haga/Baudet (35473, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SBI-codes van huiswerkbegeleiding (SBI 85599), privaat middelbaar beroepsonderwijs en educatie (SBI 85323 of 85321) en privaat niet-universitair hoger onderwijs (8541) niet in aanmerking komen voor steun;

overwegende dat huiswerkbegeleiding en privaat mbo/h.o. op last van de overheid is gestopt;

overwegende dat de motie-Van Haga/Baudet (25295, nr. 215) waarin gevraagd werd om ruimhartig om te gaan bij het vaststellen van SBI-codes die onder de TOGS-regeling zullen vallen, is aangenomen;

verzoekt de regering de SBI-codes voor huiswerkbegeleiding en privaat mbo/h.o. toe te voegen aan de lijst met codes die in aanmerking komen voor steun,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 17 (35473).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (35473, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (35473, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg (35473, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35473, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (35473, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Van wie was deze motie ook alweer? De heer Van Haga.

De heer Van Haga (Van Haga):

Voorzitter. Er zit niks anders op dan de motie aan te houden, denk ik.

De voorzitter:

Dat is heel fijn, dank u wel.

Op verzoek van de heer Van Haga stel ik voor zijn motie (35473, nr. 15) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Haga/Baudet (35473, nr. 23, was nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Meneer Van Haga, ook hiervan kunnen we de uitslag niet vaststellen. Wat wilt u doen? De motie aanhouden? Ik zie u ja knikken.

Op verzoek van de heer Van Haga stel ik voor zijn gewijzigde motie (35473, nr. 23, was nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Wilders (35473, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35473, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35473, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Tielen (35473, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35473, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven