34 Stemmingen moties Luchtvaart en corona

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over Luchtvaart en corona,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Paternotte over een minimumprijs op vliegtickets onderzoeken (31936, nr. 777, was nr. 753);

  • -de motie-Paternotte/Graus over onderzoeken van het effect van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico in vliegtuigen (31936, nr. 755).

(Zie notaoverleg van 30 juni 2020.)

De voorzitter:

De motie-Paternotte/Graus (31936, nr. 755) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor zowel de volksgezondheid als het herstel van het consumentenvertrouwen van cruciaal belang is om een goed beeld te hebben van het besmettingsrisico aan boord van een vliegtuig;

constaterende dat inmiddels aan het NLR is verzocht inzichtelijk te maken welke filter- en ventilatiesystemen aanwezig zijn;

constaterende dat op Europees niveau een onderzoek naar filter- en ventilatiesystemen wordt ingezet dat op zijn vroegst in het voorjaar van 2021 resultaten oplevert;

overwegende dat het wenselijk is wetenschappelijke onderbouwing te hebben voor de werking van filter- en ventilatiesystemen op COVID-19 in vliegtuigen;

verzoekt de regering om deze zomer door het NLR in samenspraak met het RIVM een onderzoek bestaande uit in ieder geval simulaties en metingen te laten starten naar het effect van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico voor COVID-19 in vliegtuigen en voor het einde van het zomerreces de eerste bevindingen en de stand van zaken hiervan te delen met de Kamer;

verzoekt de regering tevens om voor het zomerreces aan de Kamer inzichtelijk te maken welke maatschappijen nu niet beschikken over HEPA-filters en welke consequenties hieraan verbonden kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 788, was nr. 755 (31936).

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Paternotte c.s. (31936, nr. 777, was nr. 753) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Oostenrijk de optelsom van verplichte (luchthaven)heffingen als minimumprijs voor vliegtickets wil instellen in het belang van eerlijke concurrentie, milieu en klimaat;

overwegende dat de huidige Europese slotverordening en het systeem van historische rechten in tijden van economische recessie kunnen leiden tot een praktijk waarbij voor lange tijd tickets onder kostprijs worden aangeboden om zo schaarse ruimte op luchthavens te verwerven;

verzoekt de regering om samen met Oostenrijk te onderzoeken of een minimumprijs op tickets, waarbij het ticket niet goedkoper mag zijn dan de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets, ook voor Nederland ingevoerd kan worden, en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 787, was nr. 777 (31936).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Paternotte c.s. (31936, nr. 787, was nr. 777).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Paternotte/Graus (31936, nr. 788, was nr. 755).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Sorry, voorzitter. Onder agendapunt 7 hebben wij gestemd over de moties van het notaoverleg Rechtshandhaving. Daarbij hebben we gestemd over de motie-Van Dam c.s. op stuk nr. 62 (35300-IV), om een brief te krijgen over het gevangeniswezen op Sint-Maarten. We willen graag een brief daarover krijgen vóór Prinsjesdag.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik ga even terug in de tijd, naar de stemmingen onder agendapunt 13, Jaarverslag en slotwet 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de motie-Özütok. Er werd gezegd dat wij tegen hebben gestemd. In onze beleving hebben wij voorgestemd. Het gaat over de motie op Kamerstuk 35470-B, nr. 7.

De voorzitter:

Die motie is met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat ook de PvdA voor heeft gestemd.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven