7 Stemmingen moties Mensenrechtenrapportage

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Mensenrechtenrapportage,

te weten:

 • -de motie-Van Ojik over de effectiviteit van het mensenrechtenbeleid in de relatie met China (32735, nr. 290);

 • -de motie-Van Ojik c.s. over de noodmaatregelen intrekken wanneer de volksgezondheid dat toelaat (32735, nr. 291);

 • -de motie-Kuzu over het erkennen van de Palestijnse staat (32735, nr. 294);

 • -de motie-Kuzu over internationaal draagvlak voor de erkenning van de Palestijnse staat (32735, nr. 295);

 • -de motie-Kuzu over het erkennen van Palestina als onafhankelijke staat als Israël nog meer grondgebied annexeert (32735, nr. 296);

 • -de motie-Ploumen c.s. over een inclusieve politieke oplossing voor het conflict in Jemen (32735, nr. 297);

 • -de motie-Van Helvert/Voordewind over handhaving van het mandaat van de EU-religiegezant (32735, nr. 298);

 • -de motie-Karabulut c.s. over geen officiële afvaardiging naar het WK als arbeiders niet volledig zijn uitbetaald (32735, nr. 300);

 • -de motie-Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied (32735, nr. 301);

 • -de motie-Karabulut c.s. over niet bezuinigen op persvrijheid als aspect van het mensenrechtenbeleid (32735, nr. 302);

 • -de motie-Voordewind/Van Helvert over onderzoek naar de positie van christenen en andere religieuze minderheden (32735, nr. 303).

(Zie notaoverleg van 22 juni 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Karabulut stel ik voor haar motie (32735, nr. 302) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Helvert/Voordewind (32735, nr. 298) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment ruim een derde van de wereldbevolking te maken heeft met vervolging vanwege het geloof;

overwegende dat de vrijheid van gelovigen de komende jaren nog meer onder druk zal komen te staan;

constaterende dat de Europese Unie zich in moet blijven zetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;

constaterende dat het mandaat van de Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union eind december 2019 is verstreken;

roept de regering op om zo spoedig mogelijk bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid aan te dringen op een stevig mandaat voor een nieuwe Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union, die de volle breedte van de vrijheid van religie en levensovertuiging uitdraagt, waaronder de vrijheid om niet te geloven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 306, was nr. 298 (32735).

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Van Helvert (32735, nr. 303) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de berichten over toenemende systematische discriminatie en onderdrukking van christenen en andere religieuze minderheden in onder andere India, Pakistan en Iran vanwege COVID-19;

overwegende dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een onvervreemdbaar mensenrecht is en speerpunt in het Nederlandse mensenrechtenbeleid;

verzoekt het kabinet de speciaal gezant voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging op te dragen een quickscan uit te voeren naar de vermeende verslechtering van de positie van christenen en andere religieuze minderheden in deze landen en daarin aanbevelingen te doen voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 307, was nr. 303 (32735).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik denk dat mevrouw Van Toorenburg een appje heeft gekregen van de heer Van Helvert.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Hoe raadt u het zo, voorzitter? U bent telepathisch. Volgens mij gaat het over de motie (32735, nr. 298) over geloofsgenoten. De heer Van Helvert wil die niet alleen wijzigen, maar ook nog aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Helvert stel ik voor zijn nader gewijzigde motie (32735, nr. 306, was nr. 298) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Ojik (32735, nr. 290).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (32735, nr. 291).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32735, nr. 294).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32735, nr. 295).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32735, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (32735, nr. 297).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (32735, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (32735, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Nispen.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zouden wij graag spoedig een brief ontvangen van de regering, waarin wordt aangegeven hoe deze motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Van Helvert (32735, nr. 307, was nr. 303).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven