47 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 juni 2020 - 21501-02-2178

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020 - 21501-02-2179

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie VS-China spanningen sinds de corona-uitbraak - 21501-02-2180

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke brief over het Europees Wisselkoersmechanisme ERM-II - 21501-07-1706

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de videoconferentie van landbouw- en visserijministers van de EU 13 mei 2020 - 21501-32-1237

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - 22112-2882

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inbreng van het kabinet in een online consultatie van de Europese Commissie inzake de aankomende Europese strategie over chemicaliën, de Chemicals Strategy for Sustainability, - 22112-2883

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 24691-133

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2020, over de stand van zaken van de Tijdelijke wet Covid-19 - 25295-427

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19 Update stand van zaken - 25295-428

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertraging programma Machtigen - 26643-693

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak Vergrote Kamer van Beroep inzake octrooien op klassiek veredelde groente - 27428-370

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationale analyse waterkwaliteit - 27625-502

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot het algemeen overleg Water van 22 juni 2020 - 27625-503

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei en VKA Thorn-Wessem - 27625-504

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5 - 27923-411

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update besmettingen nertsenbedrijven - 28286-1119

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 juni 2020 - 28676-343

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Steunmaatregelen KLM - 29232-41

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de rechtshandhaving 2019 - 29279-600

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervanging Van Brienenoordbrug - 29385-110

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 09 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen in relatie tot COVID-19 - 29398-828

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over CBR en medische keuringen rijgeschiktheid - 29398-829

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP - 29447-57

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen en snelle reactiemachten - 29521-408

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen in 2019 - 29521-409

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 29911-281

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (Kamerstuk 30872-244) - 30872-247

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep - 31016-288

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Kamerstukken 31288/25295-844) - 31288-848

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 - 31322-413

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over aanpak TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio - 31497-362

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)-monitor - 31524-469

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsrapportages Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport - 31936-782

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 in relatie tot vouchers in de luchtvaart - 31936-783

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over o.a. besluitvorming over Lelystad Airport - 31936-784

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over diverse luchtvaartonderwerpen - 31936-785

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het perspectief voor de luchtvaart - 31936-786

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2020 - 32317-625

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de zeventiende Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-53

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 09 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Ctfpp over het verantwoordingsjaar 2018 - 32752-65

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen COVID-19 voor het klimaat- en energiebeleid - 32813-534

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Strategie "Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten" - 32813-535

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie - 32813-536

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opzet beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid - 32861-60

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Optimale synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda - 33009-91

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021 - 33037-369

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Annual Report 2019 Sint Maarten Trustfonds - 34773-20

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over mensenrechten China - 35207-34

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het eindrapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst "Update vereist - Naar meer parlementaire grip op digitalisering" - 35229-11

voorzitter van de tijdelijke commissie Digitale toekomst, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd - 35300-A-93

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Onderwijsraad "Vooruitzien voor jonge generaties" - 35300-VIII-188

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly - 35300-XVI-165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Europese Unie 2020 - 35403-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Noodpakket 2.0 Caribisch Nederland - 35420-81

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op vragen gesteld tijdens de eerste termijn behandeling Wet hardheidsregeling Awir - 35468-39

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 16 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2019 - 35470-A-6

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 35470-J-5

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2019 - 35470-J-6

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. Jaarverslag Ministerie van Defensie 2019 - 35470-X-6

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 - 35470-XII-6

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - 35470-XII-7

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (Kamerstuk 35470-XVII-1) - 35470-XVII-14

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende initiatief:

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) - 35112

Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 02 januari 2019

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz - 2020Z12198

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden - 2020Z12283

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen - 35507

Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de wintervergadering 2020 - 22718-46

Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een (digitaal) gesprek met de Eurocommissaris van Handel Phil Hogan op 25 mei 2020 - 35300-XVII-57

voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504);

b. de vaste commissie voor Financiën:

- Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35507);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112).

Naar boven