Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 21

21 Stemmingen moties Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, 

te weten: 

 • -de motie-Siderius over een vast bedrag voor de zorg op school (31497, nr. 151); 

 • -de motie-Siderius over toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie (31497, nr. 152); 

 • -de motie-Voordewind over één loket voor ondersteuningsvragen en klachten (31497, nr. 154); 

 • -de motie-Voordewind/Dik-Faber over het maatwerkprofiel binnen de Wlz (31497, nr. 155); 

 • -de motie-Voordewind/Dik-Faber over automatisch toevoegen van dagdelen aan de indicatie (31497, nr. 156); 

 • -de motie-Keijzer/Voortman over een gesprekshandreiking voor leerlingen met een Zvw-indicatie (31497, nr. 157); 

 • -de motie-Keijzer over zorg in de onderwijssituatie opnemen in de beleidsregels (31497, nr. 158); 

 • -de motie-Straus c.s. over aparte aandacht voor meervoudig gehandicapte kinderen (31497, nr. 159); 

 • -de motie-Van Meenen/Bergkamp over één loket voor ouders van chronisch zieke kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (31497, nr. 160); 

 • -de motie-Van Meenen c.s. over extra dagdelen onderwijstijd automatisch toevoegen aan de zorgindicatie (31497, nr. 161); 

 • -de motie-Ypma c.s. over de garantie dat emb-kinderen tot hun 20ste onderwijs kunnen volgen (31497, nr. 162); 

 • -de motie-Ypma over eventuele versnelde herindicatie in de Wlz (31497, nr. 164). 

(Zie vergadering van 2 april 2015.) 

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Dik-Faber (31497, nr. 155) is in die zin gewijzigd (31497, nr. 165 en tweemaal nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Kamer middels een motie heeft vastgelegd dat het wenselijk is dat er vanaf 2016 een maatwerkprofiel zal zijn ontwikkeld voor cliënten die niet in standaardzorgprofielen binnen de Wlz passen; 

overwegende dat de huidige toegekende zorgzwaartepakketten in combinatie met de nog te ontwikkelen meerkosten ontoereikend zijn voor een specifieke groep kinderen (meervoudig complex gehandicapte kinderen); 

van mening dat het eerder kunnen toewijzen van maatwerkprofielen met een toereikend budget een oplossing biedt voor het organiseren van de zorg op school voor kinderen met een meervoudige beperking; 

verzoekt de regering, het maatwerkprofiel binnen de Wlz zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2016 gereed te hebben; 

verzoekt de regering tevens, in de tussenliggende periode equivalente maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat kinderen met een meervoudige beperking niet naar school kunnen gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 167, was nr. 166 (31497). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Siderius (31497, nr. 151). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius (31497, nr. 152). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voordewind (31497, nr. 154). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de tweemaal nader gewijzigde motie-Voordewind/Dik-Faber (31497, nr. 167, was nr. 166). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze tweemaal nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet ontvangen over de manier waarop deze motie wordt uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Voordewind/Dik-Faber (31497, nr. 156). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer/Voortman (31497, nr. 157). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (31497, nr. 158). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Straus c.s. (31497, nr. 159). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen/Bergkamp (31497, nr. 160). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Meenen (D66):

Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet krijgen waarin staat hoe het deze motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (31497, nr. 161). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31497, nr. 162). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ypma (31497, nr. 164). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.