31 497 Passend onderwijs

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een grote stap heeft gezet doordat scholen vanuit het compensatiefonds een forse bijdrage per kind kunnen krijgen (waarschijnlijk tussen de € 3.000 en € 4.000);

overwegende dat hierbovenop per kind een maatwerkbijdrage voor de zorg op school nodig kan zijn, maar we zo veel mogelijk willen voorkomen dat ouders met de school in onderhandeling moeten over de vraag welk deel dit maximaal in hun situatie kan zijn;

overwegende dat de standaardaftrek van negen dagdelen dagbesteding met de invoering van de Wlz niet langer plaatsvindt, waardoor het trekkingsrecht pgb € 15.000 tot € 20.000 hoger ligt en van deze ouders die dus meer ruimte hebben in het pgb, een kleine bijdrage gevraagd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg thuis;

overwegende dat hierbij een uitzondering moet worden gemaakt voor de kinderen die vanwege een zware hulpvraag reeds negen dagdelen toegevoegd hebben gekregen aan het pgb in het kader van het realiseren van de meerzorg om de benodigde zorg thuis te kunnen realiseren;

overwegende dat geen kind tussen de wal en het schip mag vallen en ouders zich geen zorgen meer zouden moeten maken over de financiering van de zorg op school en thuis, zodat ze zich kunnen ontfermen over hun ernstige meervoudig beperkte kind;

verzoekt de regering, de herindicatie Wlz versneld mogelijk te maken voor ouders die dat wenselijk vinden, zodat er extra ruimte komt voor ouders van kinderen die veel zorg thuis en op school nodig hebben;

verzoekt de regering tevens, met het CIZ te gaan verkennen of het mogelijk is voor deze kinderen proactief dagbesteding toe te voegen aan hun profiel;

verzoekt de regering voorts, ervoor te zorgen dat het maatwerkprofiel in de Wlz voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking zo snel mogelijk gereed is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Naar boven