Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 18

18 Stemming motie Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd), 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Klein over de inzet op het Actieplan 50PlusWerkt (34073, nr. 22, was nr. 16). 

(Zie vergadering van 12 maart 2015.) 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. 50PLUS is het niet eens met de tweede overweging van de motie op stuk nr. 22 van de heer Klein. Daarom stemden wij ook tegen de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar wij pleiten wel voor continuering van en nieuwe impulsen voor het Actieplan 50PlusWerkt. Daarom zullen wij voor de motie stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Klein (34073, nr. 22, was nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.