Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 17

17 Stemming motie Milieuraad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Milieuraad,

te weten:

  • -de motie-Remco Dijkstra/Van Veldhoven over de gevolgen van REACH (21501-08, nr. 555).

(Zie vergadering van 17 maart 2015.)

De voorzitter:

De motie-Remco Dijkstra/Van Veldhoven (21501-08, nr. 555) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Remco Dijkstra, Van Veldhoven, Cegerek en Agnes Mulder, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lasten voor met name het midden- en kleinbedrijf als gevolg van de REACH-verordening veel te hoog zijn en dit ook blijkt uit onderzoek;

overwegende dat dit de werkgelegenheid schaadt;

verzoekt de regering, de lasten als gevolg van REACH aan de kaak te stellen in Europees verband en voorstellen te doen om deze lasten te minderen;

verzoekt de regering tevens, een plan van aanpak te realiseren waarbij digitalisering en betrokkenheid van het ministerie van SZW met stroomlijning van de arbowetgeving kansen biedt om een lastenvermindering te realiseren;

verzoekt de regering voorts, blijvende prioriteit te geven aan het terugbrengen van de lasten als gevolg van REACH en indien mogelijk de risicobenadering te hanteren zodat ook eenvoudiger met stoffen gewerkt kan worden die relatief ongevaarlijk zijn;

verzoekt de regering vervolgens om de Kamer voor oktober 2015 te informeren over de voortgang van dit dossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 559, was nr. 555 (21501-08).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra c.s. (21501-08, nr. 559, was nr. 555).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66 en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.