Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 31

31 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) - 34182 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs - 34184 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 april 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding van de 27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-229 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2015 - 21501-07-1248 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag tripartiete sociale top - 21501-31-367 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het contract van NS met de bedrijvenkaartaanbieders - 23645-598 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken herinvoering ov-chipkaart op Texel - 23645-599 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de aanwezigheid van het aantal personeelsleden in de cockpit en de medische keuring van piloten naar aanleiding van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zestiende jaarrapportage over het project "Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" - 26396-100 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Global Conference on CyberSpace 2015 - 26643-356 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 maart 2015 over de maatregelen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van besmet vlees met miltvuur - 26991-470 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het door de Partij voor de Dieren (PvdD) aangeboden "Actieplan uitvoering aangenomen moties" van 17 december 2014 - 27858-303 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over de invulling van de maatregel "Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers" - 28642-61 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland - 29023-183 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Macrobeheersmodel instellingen van medisch specialistische zorg 2012 en 2013 - 29248-282 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugkeer ex-gedetineerden en tbs'ers in de maatschappij - 29270-97 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 maart 2015, om een brief over de motie van het lid Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering - 29389-88 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Incident tbs-verlofpraktijk - 29452-190 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 maart 2015 over de voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion - 29453-371 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 maart 2015, over de uitspraak van de minister-president dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-598 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016 - 29544-599 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reductie kreeftenvisserij - 29675-179 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Rapport Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart - 29689-596 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber over evaluatie van de Houtverordening, gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015 - 30196-303 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. bij de beleidsdoorlichtingen Economische Zaken - 30991-21 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen - 31311-147 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester - 31570-27 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen n.a.v. ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit en reactie op verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten - 31752-8 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Signalering nieuwe dienstverlening in de huisartsenzorg - 31765-137 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn - 32647-43 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopig advies commissie mer op de PAS (Programma Aanpak Stikstof) - 32670-96 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014 - 32698-21 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de tweede conferentie Alles is gezondheid op 4 februari 2015 te Oegstgeest - 32793-172 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken m.b.t. injectienaalden - 32805-37 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie op de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34000-XV, nr. 35) - 32851-22 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over 'stallen' in de landbouwtelling 2015 - 33037-149 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit - 33078-11 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de tweede voortgangsrapportage ERTMS - 33652-31 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS - 33652-32 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenstand van zaken Aanpak verspilling in de zorg - 33654-13 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing - 33870-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen - 33928-19 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 - 34000-B-22 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding project verbetering informatiebeveiliging - 34000-V-62 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de jaarlijkse OESO Ministerial Council Meeting (MCM) - 34000-V-63 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregel twitterende ambtenaar - 34000-VI-73 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde - 34000-VI-74 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt - 34024-25 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Ethiopië - 34173-(R2049)-3 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het volgende voorstel van wet: 

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34183 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 01 april 2015 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State" - 33962-14 

voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, T.R. van Dekken (PvdA) - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek aan de Raad van State inzake voorlichting over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk - 34000-IV-38 

voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief Kamer: 

Brief van het Presidium over de procesevaluatie van de behandeling van de Rijksbegroting 2015 - 31865-67 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 27 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - 33130-7 

voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 20 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182); 

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs (34184).