Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 72, item 13

13 Stemmingen moties Samenvoeging Bussum, Muiden en Naarden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp,

te weten:

  • -de motie-Veldman c.s. over afdekken van het renterisico (34075, nr. 10);

  • -de motie-Schouw/Bisschop over de eventuele financiële claim in verband met het KNSF-terrein (34075, nr. 11);

  • -de motie-Bruins Slot over een billijke oplossing voor het KNSF-terrein (34075, nr. 12).

(Zie vergadering van 1 april 2015.)

De voorzitter:

Op verzoek van de woordvoerders zal er eerst worden gestemd over de ingediende moties, alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

De voorzitter:

De motie-Schouw/Bisschop (34075, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als onverwachts de financiële claim verband houdende met het KNSF-terrein herleeft, de financiële lasten daarvan niet ten laste mogen komen van de nieuwe gemeente, voor zover het niet-uitvoeren van de vaststellingsovereenkomst niet te wijten is aan de schuld van de gemeente Muiden onderscheidenlijk de nieuwe gemeente Gooise Meren;

spreekt uit dat eventuele extra kosten volledig zullen worden vergoed via een verhoging van de aanvullende uitkering, zonder dat de eigen bijdrage wordt verhoogd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13, was nr. 11 (34075).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Veldman c.s. (34075, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Bisschop (34075, nr. 13, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot (34075, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.