31 497 Passend onderwijs

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de beleidsregels van de Wet langdurige zorg ter kennisneming naar de Tweede Kamer zijn gezonden;

constaterende dat er in de beleidsregels langdurige zorg geen duiding wordt gegeven aan hoe zorg in de onderwijssituatie geïndiceerd moet worden;

overwegende dat er bij meervoudig gehandicapte kinderen in de indicatiestelling van de Wlz terdege rekening mee moet worden gehouden;

roept de regering op, dit in de beleidsregels Wlz op te nemen, uit te werken en vervolgens duidelijk op de indicatie te vermelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven