31 497 Passend onderwijs

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er knelpunten zijn bij het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen;

constaterende dat deze zijn ontstaan doordat diverse regelingen, zowel op het gebied van de zorg als op het gebied van het onderwijs, tegelijkertijd zijn veranderd;

constaterende dat in 2012 hiervoor al aandacht is gevraagd middels de motie-Elias/Ferrier;

overwegende dat de staatssecretarissen van OCW en VWS nu samen gaan werken aan een oplossing;

verzoekt de regering, in het vervolg in de voortgangsrapportages over passend onderwijs apart aandacht te besteden aan het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Ypma

Van Meenen

Naar boven