Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 97, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Elf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 18 juni 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33012, 33297, 33341, 33436, 33455, 33496, 33504, 33544, 33556, 33573 en 33586 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Scopewijziging bij het project Hoogwatergeul Well-Aijen, onderdeel van het deelprogramma Zandmaas van de Maaswerken – 18106-220

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Voordewind over de volkenrechtelijke aspecten van het sanctieregime tegen Syrië – 21501-02-1263

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie ("EU Cie") tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten ("MIFIDII") en van de Verordening markten voor financiële instrumenten ("MiFIR") – 21501-07-1061

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 11 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Proces van vergunningverlening voor de Fyra V250-trein, inclusief de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – 22026-406

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 17 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de ontwikkelingen Fyra V250 – 22026-407

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 18 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Situatie in Darfur, alsmede over de Nederlandse inzet in Sudan, waaronder in het bijzonder de inzet op het gebied van de bescherming van de rechten van vrouwen – 22831-89

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de notitie van Kiwa Prismant over de mogelijke effecten van de bezuiniging op de thuiszorg – 23235-99

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie over het NOS-bericht "Crisis raakt winkels NL harder" – 27838-9

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) inzake het Algemeen Overleg Leraren en lerarenopleidingen – 27923-170

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie Defensie om de Kamer te informeren over de rapportage over de redeployment van de politietrainingsmissie in Afghanistan – 27925-481

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie inflatiegerelateerde pilot N33 – 28753-29

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) – 29383-212

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergrijzing, extramuralisering en toezegging actieplan ouderenhuisvesting – 29389-54

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van de pilot inzake het Wijzer in geldzaken Geldloket – 29507-115

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel "Defensie beknibbelt op veteranen in nood" – 30139-114

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman met een eerste reactie op het vandaag uitgekomen rapport "Gezinshereniging, Beleid en uitvoering 2008–2013" – 30573-117

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het rapport "Van leerplicht naar leerrecht" van de Kinderombudsman – 31497-100

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 5 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Termijnbrief over goed bestuur in de zorg – 32012-14

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief om nadere informatie inzake Vessel Protection Detachments (VPD) – 32706-49

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 10 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Rapport "Over Nazorg en Napijn" Alphen aan den Rijn – 32739-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geactualiseerd Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling – 33400-20

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdeling middelen Infrastructuurfonds en Deltafonds over de verschillende regio's – 33400-A-104

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie, de financiële situatie van Aruba en de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten – 33400-IV-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking belastingsdiensten in ontwikkelingslanden – 33400-V-137

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de commissie-De Veer inzake het Georganiseerd Overleg – 33400-X-85

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2013 – 33400-XII-69

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op vragen gesteld tijdens tweede termijn plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Mediawet – 33426-28

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 17 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling op de voorgestelde aanpassing van het Witteveenkader – 33610-11

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening – 2013Z12528

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 18 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.