Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400 nr. 20

33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

Het kabinet heeft ter uitvoering van het regeerakkoord een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding met belangrijke financiële doelstelling. Deze voorstellen moeten de stijging van de overheidsuitgaven beperken en het begrotingstekort verminderen. Een overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer is op 25 januari jl. (Kamerstuk 33 400, nr. 19) aan beide Kamers gezonden.

Zoals vermeld in voornoemde brief wordt het overzicht van financiële wetgevingsmaatregelen met regelmaat geactualiseerd en twee keer per jaar (op Verantwoordingsdag en Prinsjesdag) aan de Staten-Generaal worden verzonden. In het overzicht is voor alle bezuinigingsvoorstellen van 50 miljoen euro of meer aangegeven wie de eerstverantwoordelijke minister is, in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt, wanneer de beoogde inwerkingtreding is en hoeveel middelen hiermee gemoeid zijn.

Hierbij treft u het geactualiseerde overzicht aan1. Zoals aan uw Kamer is toegezegd, is in deze versie van het wetgevingsoverzicht de koppeling tussen wetgeving en de maatregelen uit het regeerakkoord expliciet gepresenteerd. Daarnaast wordt bij de maatregelen verwezen naar de relevante departementale begrotingsartikelen.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer