Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201318106 nr. 220

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Met deze brief informeer ik u over mijn besluit tot een scopewijziging bij het project Hoogwatergeul Well-Aijen, onderdeel van het deelprogramma Zandmaas van de Maaswerken. Het gaat om uitbreiding van de scope met de aanleg van een extra «Zuidgeul», ter compensatie van de vertraging van de reeds voorziene hoogwatergeul, de «Noordgeul».

Recentelijk heb ik u in de 23e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (Kamerstuk 18 106, nr. 217) geïnformeerd over de vertraging die het project bij Well-Aijen oploopt. Het is duidelijk geworden dat de hoogwatergeul pas twee jaar later dan beoogd (2017 i.p.v. 2015) gereed kan zijn. Ik wil echter graag vasthouden aan het realiseren van de hoogwaterbescherming langs de Maas op de geplande termijn 2015 (Tracébesluit Zandmaas/Maasroute, 2001).

Het blijkt mogelijk om de vertraging van de voorziene «Noordgeul» in het gebied Well-Aijen te compenseren door aanleg van een extra hoogwatergeul, de zogenoemde «Zuidgeul». Het betreffende gebied is in het verleden reeds verworven en zou normaliter alleen nog overgedragen dienen te worden aan een natuurbeheerder. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat naar diverse varianten van aanleg van de Zuidgeul komt de zogenoemde «beperkte Tracébesluit-variant» naar voren als meest kosteneffectief. Deze variant vraagt € 3,2 mln aan meerkosten, welke ten laste gebracht kan worden van de post risicoreservering en onvoorzien van het budget Zandmaas.

Met deze maatregel wordt in 2015 de geplande 7 cm waterstandverlaging gerealiseerd. Het gereed komen van de Noordgeul in 2017 leidt tot enkele extra centimeters waterstandverlaging. De Noordgeul wordt onverkort aangelegd op grond van het contract met de aannemer die dat werk uitvoert. Met de aanleg van de Zuidgeul wordt tevens ingespeeld op de mogelijkheid van verdere rivierverruimende maatregelen in de toekomst.

De maatregel heeft daarnaast als gunstig neveneffect de beperking van de plaatselijke oevererosie en sedimentatie benedenstrooms in de Maas. Dit resulteert op termijn in lagere onderhoudskosten. Bovendien wordt door de Zuidgeul een substantiële bijdrage geleverd aan Kaderrichtlijn Water doelen. Voor de «beperkte Tracébesluit-variant» van de Zuidgeul bestaat draagvlak in de regio.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus