Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 12

12 Stemmingen Bestuurlijke inrichting Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland,

te weten:

  • - de motie-Van Raak/Van Tongeren over een bestuurlijk akkoord met gemeenten en provincies (33047, nr. 12);

  • - de motie-Van Toorenburg over afzien van de samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (33047, nr. 13);

  • - de motie-Schouw/Voortman over een visie en een stappenplan voor de vijf landsdelen (33047, nr. 14);

  • - de motie-Schouw over alternatieven voor de dubbele verkiezingen (33047, nr. 15);

  • - de motie-Schouw/Voortman over inzicht in de inhoudelijke agenda, de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie (33047, nr. 16);

  • - de motie-Segers over stoppen met het Noordvleugeltraject (33047, nr. 18).

(Zie vergadering van 21 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Schouw/Voortman (33047, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regeerakkoord onder meer een langetermijnperspectief schetst naar de vorming van landsdelen, maar dat de visie Bestuur in Samenhang nog onvoldoende richting geeft aan de realisatie van dat langetermijnperspectief;

overwegende dat het voor draagvlak voor samenvoeging van de provincies belangrijk is dat de twaalf provincies, en in het bijzonder Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, kennis krijgen van een samenhangende visie op het eindbeeld;

verzoekt de regering, voor behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te komen met een nader uitgewerkte visie en een stappenplan voor de overige provincies, bijvoorbeeld door het instellen van een bestuurlijke adviescommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 14 (33047).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Van Tongeren (33047, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (33047, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Voortman (33047, nr. 19, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (33047, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman/Schouw (33047, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers (33047, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Het is echt handig als de leden hun handen opsteken als ze voor zijn! Dan kan ik dat namelijk zien.