Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 17

17 Stemmingen Versterking bestuur pensioenfondsen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) ( 33182 ),

en over:

  • - de motie-Ulenbelt over een evenredige samenstelling van besturen van pensioenfondsen (33182, nr. 39);

  • - de motie-Van Weyenberg over toetsing van vergroting van kennis van bestuurders met voorschrift door DNB (33182, nr. 40);

  • - de motie-Van Weyenberg/Vermeij over monitoren van de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit (33182, nr. 41).

(Zie vergadering van 22 mei 2013.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om een nota van wijziging, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 39 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

Het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 36) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (33182, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 48, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 48 voorkomende nader gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vermeij/Lodders (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 33 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 42 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Madlener (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 32 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Weyenberg/Lodders (stuk nr. 50, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 50 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Weyenberg/Madlener (stuk nr. 35, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 35 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 47, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 47 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Lodders (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 49) tot het invoegen van artikel IVa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Op 1 juli 2010 stemde deze Kamer voor de initiatiefwet Koşer Kaya/Blok die eindelijk ervoor zorgde dat gepensioneerden ook vertegenwoordigd werden in de besturen van pensioenfondsen. Op 31 januari 2012 werd dit wetsvoorstel ook gesteund in de Eerste Kamer. Helaas implementeert het nu voorliggende wetsvoorstel de initatiefwet niet volledig. Er komst een maximering van het aantal vertegenwoordigers van gepensioneerden in pensioenfondsbesturen. Ook de advies- en beroepsrechten voor de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad worden beperkt. Hoewel dit wetsvoorstel ook een aantal goede elementen bevat, zoals een onafhankelijk bestuursmodel, weegt het niet volledig implementeren van de initiatiefwet voor mijn fractie zwaar. Daarom stemmen wij tegen het wetsvoorstel.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. De fractie van 50PLUS vindt medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden een groot goed. Net als D66 was mijn fractie verheugd toen, nog voordat wij in de Kamer kwamen, de wet Koşer Kaya/Blok hier werd aangenomen en met een nog ruimere meerderheid in de Eerste Kamer. Dit nieuwe wetsvoorstel is uiteraard beter dan de situatie tot nu toe, maar minder goed dan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Nu vandaag enkele voor ons belangrijke amendementen niet zijn aangenomen, zal de fractie van 50PLUS tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Er heeft zich verder niemand voor een stemverklaring gemeld.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Vermeij/Lodders (stuk nrs. 33, I tot en met XXV), de nader gewijzigde amendementen-Omtzigt (stuk nrs. 42, I en II), de amendementen-Madlener (stuk nrs. 25, I en II), de nader gewijzigde amendementen-Van Weyenberg/Lodders (stuk nrs. 50, I en II), de gewijzigde amendementen-Omtzigt (stuk nrs. 47, I tot en met III), het gewijzigde amendement-Lodders c.s. (stuk nr. 34) en het amendement-Omtzigt (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA en GroenLinks voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (33182, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Vermeij (33182, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.