Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 26

26 Commissie-Haren

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 24 april 2013 over de commissie-Haren.

De heer Bontes (PVV):

Voorzitter. Ik lees mijn moties maar direct voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de politieleiding ernstige fouten heeft gemaakt tijdens de rellen in Haren;

overwegende dat dit heeft geleid tot veel schade, leed en letsel in Haren;

verzoekt de regering, de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland uit zijn functie te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Bontes. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 3 (33571).

De heer Bontes (PVV):

Dan de tweede motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onderzoek door de commissie-Cohen naar de rellen in Haren véél te lang heeft geduurd en véél te veel heeft gekost;

overwegende dat daarnaast ook de verantwoordelijk korpsbeheerder uit de wind is gehouden door de commissie-Cohen, wat het onderzoek ongeloofwaardig maakt;

verzoekt de regering, geen onderzoek meer uit te laten voeren door politiek gekleurde zakkenvullers, en al helemaal niet als dit socialisten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Bontes. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (33571).

De heer Dijkhoff (VVD):

Voorzitter. Ik heb geen moties, omdat de minister een aantal toezeggingen heeft gedaan. Ik roep die wel graag in herinnering. We hebben een lange discussie gehad over het eventuele kostenverhaal van de politie-inzet als een illegaal evenement wordt georganiseerd door bijvoorbeeld een oproep daartoe via social media, of een ander project, Project X-feest bijvoorbeeld. Ik neem aan dat daarvoor geen testcase op de plank lag, zoals de minister heeft aangegeven, want anders hadden wij dat ongetwijfeld gehoord. Ik roep wel graag in herinnering dat daar naar gezocht moet worden en dat de volgende testcase ook echt moet worden opgepakt.

Dan een kwestie die nog is blijven liggen, namelijk het anoniem en online melden van misdaad. De minister gaat in gesprek om dat mogelijk te maken. Ik hoor graag of de minister kan aangeven wanneer wij daarover worden geïnformeerd.

De voorzitter:

Dank. Daarmee is de termijn van de Kamer afgerond. De minister moet heel even overleggen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Minister Opstelten:

Voorzitter. Ik zal graag antwoorden. Dank voor de interventies.

Ik begin met de motie-Bontes op stuk nr. 3. Wij hebben hier al uitvoerig over gesproken. Ik heb er daarna ook aandacht aan geschonken, zoals ik in het AO heb aangegeven. Er is enorm veel onderzoek gedaan. Politievakbond ACP heeft ook nog een interventie gepleegd. Zoals toegezegd heb ik daar met Politievakbond ACP over gesproken. Wij nemen elk signaal serieus, maar ik moet de motie ontraden, omdat de politiechef van de regionale eenheid zelf ook heeft aangegeven dat hij fouten heeft gemaakt, hij daar zelf in zijn organisatie mee aan de slag is gegaan, er conclusies zijn getrokken, men op de goede weg is en ik er met de korpsleiding van de Nationale Politie vertrouwen in heb.

Los van de kwalificaties in de tekst van de motie over de commissie-Cohen, vind ik dat de commissie-Cohen goed werk heeft gedaan. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken, maar dit is mijn opinie. Ik denk dat wij daar geen algemene conclusies aan kunnen verbinden. Vergelijkbare onderzoeken hebben ook zo veel tijd en geld gekost. Dus ik zal ook de motie op stuk nr. 4 ontraden.

De heer Dijkhoff had twee punten. Ik herinner mij het heel goed. Wat het kostenverhaal betreft staan wij scherp om te kijken welke testcase wij kunnen opvoeren ten aanzien van welke gemeente. Dat moet natuurlijk serieus en goed zijn. Dus dat komt eraan. Het tweede punt was: meld misdaad anoniem online. Ik kan toezeggen dat daar voor het zomerreces een bericht over naar de Kamer zal komen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Stemming over de moties is volgende week dinsdag.

De vergadering wordt van 17.11 uur tot 17.18 uur geschorst.