Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329023 nr. 147

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2013

U heeft per brief van 10 april jl. met als kenmerk D14965, verzocht om een stand van zaken met betrekking tot het voorstel voor het opstellen van een eenvoudige energierekening. Met deze brief geef ik graag een reactie op uw verzoek.

Transparantie

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken op 15 en 16 januari heb ik in antwoord op vragen van Kamerlid Leegte aangegeven dat ik het belangrijk vind dat energierekeningen en energiecontracten eenvoudig en transparant zijn. Naast inzichtelijkheid en begrijpelijkheid is ook de vergelijkbaarheid een belangrijk onderdeel in het meer transparant maken van energiefacturen en aanbiedingen. Dit stelt de consument beter in staat aanbiedingen van leveranciers met elkaar te vergelijken als hij een overstap naar een andere leverancier overweegt. Vergelijkbaarheid tussen leveranciers, maar ook binnen het gehele klantproces van een leverancier is van belang: van aanbieding, tot contract en tenslotte de eindfactuur.

Het vergroten van de transparantie staat al langer hoog op de agenda. In het verleden ging transparantie vaak om het verstrekken van meer informatie en de volledigheid van de energierekening. Meer informatie leidt echter niet altijd tot meer inzicht. Door teveel informatie kunnen consumenten het overzicht kwijtraken en is het moeilijk de energierekening te begrijpen. De sector heeft zelf met de vrijwillige richtlijn BEEN (betere energienota) al stappen ondernomen om tot een vereenvoudigde energierekening te komen. Ook het modelcontract, dat energieleveranciers vanaf juli 2012 verplicht zijn naast hun overige producten aan te bieden, is een middel om de vergelijkbaarheid tussen leveranciers te vergroten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft echter aan dat consumenten nog steeds moeite hebben de energierekening en aanbiedingen te begrijpen.

Voorstel leveranciers

Op dit moment worden door de leveranciers voorstellen uitgewerkt om te komen tot meer transparantie. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de ACM, consumentenorganisaties, netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken. De voorstellen zijn grofweg in tweeën te splitsen:

  • 1. Verbeteren van de vergelijkbaarheid tussen leveranciers door het harmoniseren van terminologie en gebruik van dezelfde gemiddelde consument (met een standaard gas en elektriciteitsverbruik en een standaardregio en netbeheerder voor de regionale componenten) in algemene reclame-uitingen. Leveranciers zullen zich daarnaast inspannen om individuele consumenten zoveel mogelijk te voorzien van een persoonlijk, regiospecifiek aanbod en contract. Het doel is dat consumenten aan de hand van hun energierekening beter in staat zijn om leveranciers met elkaar te vergelijken als zij een overstap overwegen. Ook zullen prijsvergelijkers in dit proces betrokken worden, aangezien consumenten zich vaak via deze kanalen oriënteren op een mogelijke overstap. Tenslotte zal ook worden betrokken dat consumenten meer inzicht willen in de kosten die zij wel en de kosten die zijn niet kunnen beïnvloeden. De leveranciers werken nu een voorstel uit waarover ACM en ik in juni zullen worden geïnformeerd.

  • 2. Inzichtelijker maken van de energierekening door een vermindering van het aantal kostencomponenten. Op dit moment bestaat de energierekening uit grofweg drie onderdelen: het leveringsdeel, het transportdeel en belastingen. Alle drie de onderdelen bestaan vervolgens uit nog meer componenten. Zo bestaat het leveringsdeel uit de levering voor gas en elektra en staat ook de gasregiotoeslag, gebaseerd op het aantal geleverde m³ gas, apart op de nota. Het transportdeel bestaat onder meer uit het capaciteitstarief, meterhuur, systeemdiensten en aansluitkosten. Belastingen bestaan uit een post energiebelasting, SDE+, belastingvermindering (heffingskorting) en BTW. Bij veel van deze onderdelen is het voor de consument niet duidelijk waarvoor hij betaalt, zo blijkt ook uit het klantenonderzoek van ACM. In gezamenlijk overleg tussen leveranciers, netbeheerders, ACM en het ministerie van Economische Zaken wordt op dit moment gewerkt aan een vermindering van het aantal kostencomponenten zodat het voor de consument inzichtelijker is waarvoor hij betaalt. Het voorstel is een verkort voorblad waarop alleen de meest essentiële informatie staat en een achterblad waarop detailinformatie te zien is. Dit voorstel behelst niet alleen het optellen van verschillende componenten tot een paar hoofdonderdelen, maar betekent ook op sommige onderdelen van de energierekening een systeemverandering waar tijd voor nodig is. Zo wordt gekeken naar de haalbaarheid van het harmoniseren van schakeltijden. De eerste inzichten hierin zullen eind juni gereed zijn.

STROOM

Bovenstaande voorstellen zal ik betrekken bij de herziening van de Elektriciteits- en Gaswet (STROOM). De belangrijkste doelstellingen van STROOM zijn de wet te vereenvoudigen, te stroomlijnen met andere regelgeving en de administratieve- en toezichtslasten te verminderen. Een van de thema’s binnen STROOM is het effectiever en efficiënter inrichten van de markt voor consumenten.

In juli zal ik uw Kamer middels een beleidsbrief STROOM op de hoogte stellen van het totale pakket aan maatregelen die ik voornemens ben om de Elektriciteits- en Gaswet te herzien, inclusief de voorstellen in het kader van het vereenvoudigen van de energierekening.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp