Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330872 nr. 133

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 15 mei 2013.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 24 mei 2013.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder in werking treden dan op 25 mei 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2013

Hierbij zend ik u het besluit van 16 april 2013 tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen in verband met het vastleggen van «koude immobilisatie» (Stb. 2013, 157).

Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting. De datum van inwerkingtreding van het besluit, 1 juli 2013, wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijke voorgeschreven procedure van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld